ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

logomain

 

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใช้ชีวิตแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 การเฝ้าระวังกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก การเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยา ที่ ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 

 

เมื่อวันที่ (9 ก.ค. 63) เวลา 09.00 น. นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ นำแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการประชาชนที่บริเวณโรงเรียนบ้านสมณาวาส หมู่ที่ 1 ต.กู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วย ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

โดยมีบริการด้านตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม การแพทย์แผนไทย มอบกายอุปกรณ์ และบริการทำแขน – ขาเทียมให้ผู้พิการ ซ่อมกายอุปกรณ์ บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ และแพทย์ทางเลือกแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 4 กรกฏาคม ทรงสานต่อพระปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อตั้งมูลนิธิแพทย์ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกอบด้วย อาสาสมัคร เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรอื่นๆ ตามความจำเป็น เดินทางไปยังหมู่บ้านที่มีสภาพทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปรับบริการจากสถานพยาบาลได้ เป็นการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน การป้องกันโรค รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นเหล่านั้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอ นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เดินทางยากลำบาก เป็นการลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งกิจกรรมการให้บริการประกอบไปด้วย การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ มอบกายอุปกรณ์แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ มอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับประชาชน มีการนำบริการด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ จำหน่ายและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน บริการด้านแรงงาน การช่วยเหลือทางสังคม และอื่นๆ อีกจำนวนมาก นอกจากนั้นแล้วยังได้มีการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนใช้ชีวิตแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 การเฝ้าระวังกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก การเฝ้าระวังโรคชิคุนกุนยา ซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนราชการต่างๆ ได้เข้าศึกษาสภาพปัญหา และรับรู้ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนไปเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200709155314371

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *