Home

Arrow
Arrow
Slider

โทร 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ"

พึ่งได้ทันท้วงที เคารพศักดิ์ศรี ถูกต้องเป็นธรรม

บริการ1479

บริการให้ข้อมูลข่วสารทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

บริการรับแจ้งปัญหาหรือแจ้งขอความช่วยเหลือคนพิการ

บริการรับแจ้ง/ร้องคเรียน/ให้คำแนะนำ ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆของนพิการ

บริการให้คำแนะนำและประสานจัดหางานสำหรับคนพิการ

บริการให้คำแนะนำและช่วยเหลืในด้าน การศึกษา, การหางาน และ การฝึกอาชีพ สำหรับคนพิการ

บริการให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและการเดินทาง สำหรับคนพิการ