Home

Arrow
Arrow
Slider

บริการของ 1479 สายด่วนคนพิการ

บริการด้านฉุกเฉิน

เป็นการบริการให้คนพิการได้รับการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินหรือเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการ

บริการด้านฉุกเฉิน

บริการด้านสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง

การบริการให้คนพิการได้รับสิทธิต่างๆ และสิทธิพิเศษที่พึงจะได้รับ ได้แก่ การกู้ยืมเงิน การได้รับเบี้ยความพิการ การขึ้นทะเบียนคนพิการ การรับรู้เรื่องสวัสดิการและสิทธิพลเมืองตามกฎหมาย การเข้าถึงและใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาค และมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน ตามสิทธิของกฎหมายทุกฉบับและสิทธิตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

บริการด้านสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง

บริการด้านอาชีพและรายได้

การบริการให้คนพิการได้มีโอกาสเข้าถึงการมีอาชีพ และมีงานทำที่มีคุณค่าตามศักยภาพและความสามารถ เพื่อให้มีรายได้ที่ต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน ไม่เป็นภาระกับครอบครัวและสังคม ซึ่งประกอบไปด้วย การทำงานในท้องถิ่นของตน หรือในสถานประกอบการทั้งของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น

บริการด้านอาชีพและรายได้

บริการด้านฉุกเฉิน

การบริการให้คนพิการเข้าถึงบริการทางการเรียนรู้ จัดหาสถานศึกษาทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน การศึกษาเฉพาะทางสำหรับคนพิการการสนับสนุนสอนที่บ้าน การกู้ยืมเงินกองทุนการศึกษา และการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดจนการเพิ่มโอกาสในการค้นหาศักยภาพความสามารถเพื่อการสร้างการยอมรับในสังคม

บริการด้านการศึกษา

บริการด้านสุขภาพ

การบริการให้คนพิการเข้าถึงบริการตามระบบสาธารณสุขและด้านสุขภาพในทุกมิติทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือมากว่า เช่น การป้องกัน การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กายอุปกรณ์ เป็นต้น

บริการด้านสุขภาพ

บริการด้านกิจกรรมทางสังคม การท่องเที่ยวและการกีฬา

เป็นการให้บริการด้านกิจกรรมทางสังคม การท่องเที่ยวและการกีฬาครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เข้าร่วมการประชุมหรือเวทีประชาคม การเข้าถึงอาคาร สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรมหรือที่พัก กิจกรรมนันทนาการหรือการบันเทิง กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อมวลชน และกีฬาเพื่อความเลิศ เป็นต้น

บริการด้านกิจกรรมทางสังคม การท่องเที่ยวและการกีฬา

บริการด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทาง

เป็นการให้บริการด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทางครอบคลุมทุกมิติ เป็นงานด้านจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการสาธารณะและบริการเฉพาะตัวคนพิการเอง ได้แก่ สถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า สนามหรือลานกีฬา สถานที่ท่องเที่ยว ระบบขนส่งสาธารณะ สถานีขนส่งสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะ เส้นทางการเดินทาง บ้านพักคนพิการ ห้องน้ำในบ้านคนพิการ บริการรถรับ-ส่งคนพิการ

บริการด้านสภาพแวดล้อมและการเดินทาง

ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

1479 สายด่วนคนพิการ

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1479 (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม