workings
ผลงานของ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

ผลงานด้านการช่วยเหลือและการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้ดำเนินการมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ เพื่อทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติและต่อเนื่อง สู่การมีงานที่ทีมีคุณค่าและยั่งยืน ดังนี้

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสัญจรและการข้ามถนนสุขุมวิท ของชุมชนที่อาศัยอยู่ บริเวณศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา มีคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนพิการที่อาศัยอยู่จำนวนมากกว่า 500 คน ทำให้ไม่สะดวก ไม่มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงจากภัยบนท้องถนน ด้วยถนนสุขุมวิทที่กว้างกว่าสิบช่อง การจราจร เมืองพัทยาจึงได้ให้การสนับสนุนก่อสร้างสะพานลอยพร้อมติดลิฟท์แก้ว บริเวณหน้าศูนย์คณะพระ มหาไถ่ พัทยา สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ได้ใช้เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและเป็นสะพานลอยคนข้ามสำหรับทุกกลุ่มคนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน เปิดโอกาสให้คนพิการ และชุมชนได้เข้ามามีส่วน ร่วมอย่างเต็มที่และมีสิทธิได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งโดยส่งเสริมให้คนพิการเข้ามาขับเคลื่อนเชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนให้คนพิการได้รับการยอมรับจากทางสังคมอย่างเต็มที่

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1479 (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม