workings
ผลงานของ 1479 สายด่วนคนพิการ

ผลงานด้านการช่วยเหลือและการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้ดำเนินการมุ่งสู่เป้าหมายที่สำคัญ เพื่อทำให้คนพิการได้รับการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติและต่อเนื่อง สู่การมีงานที่ทีมีคุณค่าและยั่งยืน ดังนี้

ลำดับ
ประเภทบริการ
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565 (ณ.3 ต.ค.)
ยอดสะสม
1
ด้านฉุกเฉิน
-
-
-
-
1
12
13
8
5
-
39
2
ด้านสวัสดิการ และสิทธิพลเมือง
469
397
346
566
1,195
3,098
3,081
11,513
6,940
2,774
30,379
3
ด้านสุขภาพ
149
75
74
465
1,521
467
923
1,808
7,786
2,980
16,248
4
ด้านการศึกษา
140
229
104
163
174
142
135
103
77
50
1,317
5
ด้านอาชีพ และรายได้
1,331
1,311
1,231
1,531
1,349
3,196
2,134
3,961
4,102
877
21,005
6
ด้านสภาพแวดล้อม และการเดินทาง
68
68
45
152
106
283
116
141
149
71
1,199
7
ด้านกิจกรรมทางสังคม การท่องเที่ยวและกีฬา
-
-
-
-
32
386
183
97
46
26
770
8
อื่นๆ
-
-
-
-
61
3,783
1,705
493
729
315
7,086
รวมทั้งหมด
2,157
2,080
1,800
2,859
4,439
11,367
8,290
18,124
19,834
7,093
78,043
Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

1479 สายด่วนคนพิการ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสัญจรและการข้ามถนนสุขุมวิท ของชุมชนที่อาศัยอยู่ บริเวณศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา มีคนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนพิการที่อาศัยอยู่จำนวนมากกว่า 500 คน ทำให้ไม่สะดวก ไม่มีความปลอดภัยและมีความเสี่ยงจากภัยบนท้องถนน ด้วยถนนสุขุมวิทที่กว้างกว่าสิบช่อง การจราจร เมืองพัทยาจึงได้ให้การสนับสนุนก่อสร้างสะพานลอยพร้อมติดลิฟท์แก้ว บริเวณหน้าศูนย์คณะพระ มหาไถ่ พัทยา สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุและสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ได้ใช้เพื่อความสะดวก ปลอดภัยและเป็นสะพานลอยคนข้ามสำหรับทุกกลุ่มคนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการในชุมชน เปิดโอกาสให้คนพิการ และชุมชนได้เข้ามามีส่วน ร่วมอย่างเต็มที่และมีสิทธิได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็งโดยส่งเสริมให้คนพิการเข้ามาขับเคลื่อนเชิงนโยบายและวิธีปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนให้คนพิการได้รับการยอมรับจากทางสังคมอย่างเต็มที่

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider

1479 สายด่วนคนพิการ

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1479 (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม