About us
ความเป็นมาของสายด่วนคนพิการ 1479

เมษายน - มิถุนายน 2555
เมษายน - มิถุนายน 2555

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ" เพื่อให้กำลังใจ ให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานส่งต่อ หรือให้บริการแก่คนพิการในทุกมิติโดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมกับเปิดสายด่วนคนพิการ 1479 ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการอื่น ๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ

9 มิถุนายน 2560
9 มิถุนายน 2560

เปิดตัว 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

สานพลัง ประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ คือ ลดความเหลื่อมล่ำพัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Grand Strategy) นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดตัวสายด่วน 1479 ประชารัฐเพื่อคนพิการ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลต์ ที่ผ่านมา สายด่วนประชารัฐ เพื่อคนพิการ ยกระดับการบริการโดยมี AIS เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสำหรับคนพิการทั่วไประเทศผ่านโครงการสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ หลายเลข 1479โดยอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้จากโครงการ Digital For Thais มาเสริมศักยภาพฐานข้อมูล การให้บริการ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยอาจพัฒนาระบบให้บริการผ่าน Application บนมือถือ ในอนาคต

28 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560

1479สายด่วนคนพิการขยายศูนย์บริการเพิ่มใจกลางเมืองหลวงคอยบริการคนพิการทุกประเภท 24 ชม.

1479 สายด่วนคนพิการเปิดขยายศูนย์บริการใจกลางกรุงเทพมหานคร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 61 ส่งมอบความสุขให้คนพิการในประเทศไทยได้งานเข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ตามนโยบายรัฐบาลส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดร.บาทหลวง พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นาย สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และเครือข่ายคนพิการ ร่วมกันเปิดศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานคนพิการต่างๆและเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงเอกชนเข้ามร่วมงาน สำหรับ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ เป็นสายด่วนที่ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท ด้านต่างๆทุกเรื่องที่คนพิการตกอยู่ในสภาวะลำบากหรือมีปัญหา ก็สามารถติดต่อเข้ามาโทร 1479 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ซึ่งคนพิการจะได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า อย่างไรก็ตามสำหรับคนพิการใช้ระบบ วันทูคอลและทรูมูฟ โทรฟรีคนพิการอยากรู้สิทธิสวัสดิการ การเรียนฟรี อยากมีงานทำ อยากร้องทุกข์ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ไม่ได้รับความยุติธรรม ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

1479 สายด่วนคนพิการ

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1479 (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม