About us
ความเป็นมาของสายด่วนคนพิการ 1479

เมษายน - มิถุนายน 2555 จากการทำโครงการ "1479"
ปลุกพลังคนพิการจากบูรพาสู่อีกสาน

เดินทางด้วยวีลแชร์ 1,479 กิโลเมตร จากเมืองพัทยาสู่จังหวัดหนองคาย ผ่าน 19 จังหวัด 39 ท้องถิ่น 49 วัน เพื่อพบปะคนพิการและครอบครัวกว่า 5,000 คน ตลอดเส้นทาง ช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2555

เมษายน - มิถุนายน 2555 จากผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนินงาน

ทำให้ทราบว่ามีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยากจน มีความพิการมาก และไม่ได้รับการศึกษา จำนวนหนึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกโกง ถูกข่มขืน ส่งผลกระทบต่อครอบครัวและสังคมในมุมกว้าง รวมถึงระบบสวัสดิการของรัฐที่ต้องดูแลคนพิการ หากคนพิการได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพและมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้คนพิการสามารถออกมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนไม่พิการ คนพิการย่อมสามารถสร้างผลผลิต และลดภาระต่อครอบครัวและสังคมได้

เมษายน - มิถุนายน 2555 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สิทธิคนพิการ" เพื่อให้กำลังใจ ให้ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานส่งต่อ หรือให้บริการแก่คนพิการในทุกมิติโดยเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมกับเปิดสายด่วนคนพิการ 1479 ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนพิการที่อาศัยอยู่ในชนบทที่ห่างไกล ใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนพิการ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง และบริการอื่น ๆ สู่การดำรงชีวิตอิสระ

6 มิถุนายน 2556 เพื่อให้การดำเนินงานนั้นสำเร็จตามเจตนารมณ์
เพื่อให้การดำเนินงานนั้นสำเร็จตามเจตนารมณ์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ให้ความไว้วางใจและมีพิธีมอบเลขหมายโทรคมนาคมพิเศษ 4 หลัก ให้ใช้เป็น สายด่วนคนพิการ 1479 แก่มูลนิธิฯ โดยพันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธาน กสทช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556  ณ สำนักงาน กสทช. นับว่าเป็นองค์กรตัวอย่างที่ดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคนพิการสู่ความยั่งยืนต่อไป

15 สิงหาคม 2558 เปิดบริการ "สายด่วนคนพิการ 1479" อย่างเป็นทางการ
เปิดบริการ "สายด่วนคนพิการ 1479" อย่างเป็นทางการ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 โดยพันเอกดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) และรองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารระดับประเทศ และในระดับจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดบริการ "สายด่วนคนพิการ 1479" อย่างเป็นทางการ

9 มิถุนายน 2560 เปิดตัว 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ
เปิดตัว 1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

สานพลัง ประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ คือ ลดความเหลื่อมล่ำ
พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Grand Strategy)
นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เป็นประธานเปิดตัวสายด่วน 1479 ประชารัฐเพื่อคนพิการ ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลต์ ที่ผ่านมา สายด่วนประชารัฐ
เพื่อคนพิการ ยกระดับการบริการโดยมี AIS เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับสำหรับคนพิการทั่วไประเทศผ่านโครงการสายด่วนประชารัฐเพื่อคนพิการ หลายเลข 1479โดยอาศัยข้อมูลและองค์ความรู้จากโครงการ Digital For Thais มาเสริมศักยภาพฐานข้อมูล การให้บริการ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยอาจพัฒนาระบบให้บริการผ่าน Application บนมือถือ ในอนาคต

1479 สายด่วนคนพิการประชารัฐ

440 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
1479 (เครือข่าย TRUE/AIS ฟรี) 24 ชม.

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม