1479 ชวนทบทวนความรู้เรื่อง “บัตรประจำตัวคนพิการ”

 

ในวันที่เราต้องอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ อยากเชิญชวนทุกคนมาทบทวนความรู้เรื่อง บัตรประจำตัวคนพิการ กันค่ะ

 

บัตรประจำตัวคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ให้มีขีดความสามารถที่พร้อมในการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และมีความสุข

 

1.คุณสมบัติของคนพิการที่ยื่นคำขอ

1.1 เป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

1.2 บุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งเกิดหรือบุคคลที่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสัญชาติไทยต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ก่อน

 

2.สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

2.1 กรุงเทพมหานคร
(1) ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(2) โรงพยาบาลสิรินธร
(3) โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
(4) สถาบันราชานุกูล
(5) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
(6) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
(7) ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม
(8) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)

**หมายเหตุ หน่วยออกบัตรประจำตัวคนพิการ ข้อ 2.1 จะหยุดทุกวันทำการ ทุกสิ้นเดือน 

2.2 ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด……..

 

3.สถานที่ยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

3.1 กรุงเทพมหานคร
(1) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลศิริราช
(2) ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
(3) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

3.2 จังหวัด
(1) โรงพยาบาลประจำจังหวัด/อำเภอ ที่มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาล
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(3) หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนด

 

4.เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

4.1 เอกสารหลักฐานของคนพิการ
(1) เอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้
(ก) บัตรประจําตัวประชาชน
(ข) บัตรประจําตัวข้าราชการ
(ค) สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
(ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
(2) ทะเบียนบ้านของคนพิการ
กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
(3) รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
(4) เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
(5) สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (เป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)
(1)  บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
(2)  ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ

.
กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้

 (1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ฉบับ
– ผู้รับรอง : กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจํา (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
* ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
* การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
* การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา

.

4.3 บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ
(1)  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
(2)  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน)
.

กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการมากไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้
.

5.เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ เนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ ชำรุด  สูญหาย มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเกี่ยวกับคนพิการ อายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

.

5.1  เอกสารหลักฐานของคนพิการ
(1) บัตรประจำตัวคนพิการใบเดิม
(2) เอกสารประจําตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(ก) บัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ
(ค) สูติบัตรสําหรับบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี
(ง) หนังสือรับรองการเกิดตามแบบที่กรมการปกครองกําหนด
(3)  ทะเบียนบ้านของคนพิการ
กรณีที่คนพิการมีทะเบียนบ้าน แต่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 ก่อน
(4)  หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล
(5)  รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป ในกรณีที่คนพิการไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตนเอง
(6)  กรณีมีความพิการเพิ่ม หรือเปลี่ยนไปจากเดิม
– เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
– สภาพความพิการเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอถ่ายสภาพความพิการไว้เป็นหลักฐาน

.

5.2  เอกสารหลักฐานของผู้ดูแลคนพิการ (ผู้ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับคนพิการ หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ ซี่งคนพิการอาศัยอยู่ด้วยตามความเป็นจริง)
(1)  บัตรประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ
(2)  ทะเบียนบ้านของผู้ดูแลคนพิการ
.
กรณีคนพิการมิได้มาแจ้งหรือไม่สามารถแจ้งได้

.

.
(1)  หนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิการ
– ผู้รับรอง : กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกสภาท้องถิ่น ประธานชุมชน ลูกจ้างประจํา (หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ) โดยผู้รับรองต้องอาศัยอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เดียวกับที่คนพิการอาศัยอยู่ในปัจจุบัน
(2)  สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับรอง พร้อมรับรองสําเนา จำนวน 1 ฉบับ
* ข้าราชการบำนาญ ไม่สามารถรับรองหนังสือนี้ได้
* การรับรองจะสมบูรณ์ เมื่อพยานลงนามครบถ้วน
* การรับรองอันเป็นเท็จมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา

.

5.3  บุคคลอื่นยื่นคำขอมีบัตรฯ แทนคนพิการ
(1)  สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ดำเนินการแทน
(2)  หนังสือมอบอำนาจ เป็นหลักฐานว่าได้รับมอบจากคนพิการ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)

กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้

.

6.กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย หรือได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู จนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ

.

ให้ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบุคคลที่ดำเนินการแทน แจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อจำหน่ายออกจากทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการต่อไป

.

6.1  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการถึงแก่ความตาย
(1)  บัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี)
(2)  บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
(3)  ทะเบียนบ้านของคนพิการ
(4)  สำเนาใบมรณะบัตร

6.2  เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ กรณีได้รับการแก้ไขฟื้นฟูจนไม่มีสภาพความพิการ หรือมีความประสงค์ยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ
(1)  บัตรประจำตัวคนพิการ
(2)  บัตรประจำตัวประชาชนของคนพิการ
(3)  ทะเบียนบ้านของคนพิการ
(4)  เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกําหนด
(5)  ยื่นคำขอแทน ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ดำเนินการแทน และหนังสือมอบอำนาจ (พยานต้องลงนามครบถ้วน*)

กรณีคนพิการเป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ หรือมีความพิการถึงขั้นไม่สามารถดำเนินการเองได้ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือผู้ดูแล ดำเนินการแทนได้
.

สิทธิการอุทธรณ์

1. กรณีคนพิการไม่ได้รับอนุมัติให้มีบัตรประจำตัวคนพิการ อาจยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งนั้น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว
.

2. ให้นายทะเบียนพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์พร้อมเหตุผลเป็นหนังสือต่อผู้อุทธรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พิจารณาอุทธรณ์เสร็จ คำวินิจฉัยของนายทะเบียนให้เป็นที่สุด
.

หากคนพิการมีปัญหา หรือมีข้อสงสัยในการดำเนินการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

.

– กรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร โทร. 02-3543388 ต่อ 701-705 ในวันและเวลาราชการ
– ต่างจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด

.
**บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี นับตั้งแต่วันออกบัตร**

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://dep.go.th/Content/View/1337/2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *