สนข.จัดทำแผนแม่บทรองรับสังคมผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า สนข.ได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคนนั้น จากข้อมูลสถิติในปี พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ประกอบกับจำนวนผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 ได้ให้ความสำคัญโดยบัญญัติให้ประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม รวมทั้ง สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ที่มุ่งเน้นให้เกิด การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนและสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ให้การครอบคลุมมิติการพัฒนาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านนโยบายและข้อกฎหมาย /ด้านการพัฒนาโครงสร้างกายภาพของสถานที่ให้บริการภาคขนส่ง /ด้านการพัฒนาบุคลากรที่ออกแบบและให้บริการ /และ ด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

นายชัยวัฒน์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้สนข.ได้กำหนดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน ซึ่งเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีระยะเวลาดำเนินการศึกษา 12 เดือน ระหว่างมีนาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562

สำหรับขอบเขตการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับทุกคน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ การรวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการจัดทำแผนแม่บทฯ

/ การศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน โดยการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพื่อจัดทำแผนฯ

/การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชากร การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นฯ การจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ /ผลการศึกษาโครงการ และการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายฯ เช่น การประกวดแบบ และคัดเลือกพื้นที่ ในการออกแบบปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่ง 4 ภูมิภาค /และการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาการฯ จัดการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านการออกแบบตรวจสอบและประเมินผลฯ และหลักสูตรการอบรมทักษะการบริการ ให้กับบุคลากร

ภาคการขนส่ง ทั้งนี้ สนข. ได้จัดให้มีการจัดประชุมโดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุติ/ผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกครั้ง ในช่วงเดือนกรกฎาคม และช่วงเดือนธันวาคม เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการจัดทำแผนแม่บทต่อไป

ขอบคุณ… http://www.banmuang.co.th/news/economy/113021

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *