สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 โดยการจ้างเหมาช่วยงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ

logomain

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 โดยการจ้างเหมาช่วยงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ

 

นางตรีนุช  เกยุรินทร์   จัดหางานจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า  สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง  ออกตรวจสอบการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ที่ได้ยื่นขอใช้สิทธิ์กับ สจก.1 โดยการจ้างเหมาช่วยงานหรือจ้างเหมาบริการแก่คนพิการ จำนวน 2 ราย  ที่มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง  ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกันตัง

 

สำหรับมาตรา 35 ทางเลือกตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข  สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ 1.การให้สัมปทาน 2.จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ 3.จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ 4.ฝึกงาน 5.จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 6.ล่ามภาษามือ และ 7.ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

 

ทั้งนี้ บทบาทของกรมการจัดหางาน คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ และหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิ์ต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธิ์นั้นถือเป็นการสิ้นสุด

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201219095856856

 283 total views,  1 views today