จ.สมุทรปราการ อบรมภาคีเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน พ้นภัย สภากาชาดไทย

 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ให้สามารถใช้งานและรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

 

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่าย การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

 

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินภารกิจภายใต้แนวนโยบายของสภากาชาดไทย ในส่วนภูมิภาค มีหน้าที่ ให้การบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ รวมถึงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการที่จะได้รับรายงานข่าวสารการเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร ทำให้การให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างล่าช้า

 

ปัจจุบันการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับใช้ติดต่อประสานงานในพื้นที่เมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ ขึ้น สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย จึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติ และระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมอบหมายให้เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส จัดอบรมภาคีเครือข่ายการใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” สภากาชาดไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมให้ความรู้การใช้อินเทอร์เน็ต การใช้แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” แก่เจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งานและรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที รวมทั้งนำความรู้ไปสอนแก่จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสภากาชาดไทยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อไป

 

logomain

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201124132104791

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *