จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชน ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน คนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด

นางจินตนา แสนดี นักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ 46 แห่ง, นายจ้าง สถานประกอบการ ภาคเอกชน 22 แห่ง รวม 68 แห่ง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ด้านความมั่นคงของชีวิตและสังคม

โดยการเสริมสร้างให้คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การให้การสงเคราะห์ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ รวมถึงบริการด้านอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการหรือทุพพลภาพ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนดให้บุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสวัสดิการสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ได้มีบทบัญญัติเพื่อสร้างโอกาส และคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง ดังนั้น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดหนองคาย ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม ให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการและสังคม

ขอบคุณ… https://goo.gl/9bVefT

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *