ผู้ว่าฯปทุมธานี มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัด “ปทุมธานีเมืองของทุกคน” (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All)

logomain

 

ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี (ห้องประชุมชั้น 2) ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานี (ครั้งที่ 1/2563) ประจำเดือนตุลาคม 2563 พร้อมทั้งมอบนโยบายวาระการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้าน (Public Service) ปทุมธานีเมืองแห่งการบริการสาธารณะ คือการพัฒนาระบบกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของภาครัฐการบริการสาธารณะควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านการพัฒนาระบบร้องเรียนร้องทุกข์ (Agriculture) ปทุมธานีเมืองแห่งการเกษตรสร้างสรรค์ คือ การส่งเสริมเกษตรสร้างสรรค์โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย

 

โดยพัฒนากระบวนการผลิตและการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้ในเกษตร คุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานสามารถเป็นเกษตรอัจฉริยะ การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การเกษตรผ่านการแปรรูป หรือการสร้างคุณค่าให้เป็นเกษตรที่มีมูลค่าเพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร (Trade and investment) เมืองแห่งการค้าการลงทุน คือ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธุรกิจบริการ วิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน การเพิ่มช่องทางการตลาดโดยส่งเสริมการตลาดดิจิทัลอำนวยความสะดวกด้านการค้า และการลงทุน การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการ (Human security) ปทุมธานีเมืองแห่งความมั่นคง และปลอดภัยของมนุษย์ คือ สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนจัดให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส หลักประกันด้านสิทธิ ความปลอดภัยเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี โอกาสอย่างเท่าเทียม (Urban planning ) ปทุมธานี เมืองแห่งการบริหารจัดการเมือง คือ การวางแผน ออกแบบชุมชนเมือง ผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพและพื้นที่ อย่างมีระบบ เป็นระเบียบ การบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ สาธารณูปโภคพื้นฐาน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน สามารถเป็นเมืองน่าอยู่ น่าอาศัย (Manufacturing & service) ปทุมธานี เมืองแห่งการผลิตและการบริการ ตั้งเป้าในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนได้ การพัฒนาสินค้าและบริการไปสู่ตลาดโลก การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ประชาชน ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและการบริการ ให้มีคุณภาพ และมีความสามารถในการแข่งขัน (Tourism and sport) ปทุมธานี เมืองแห่งการท่องเที่ยวและกีฬา มีการส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟู พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตามกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา (Health) ปทุมธานี เมืองสุขภาวะ มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง พัฒนาระบบสาธารณสุขและการแพทย์เพื่อป้องกันควบคุม และรักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพระดับครอบครัว การสร้างเสริมสุขภาพดี

 

โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน (Art and culture) ปทุมธานี เมืองแห่งศิลปะ วัฒนธรรม การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม การสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ วัฒนธรรม (Natural Environment) ปทุมธานี เมืองแห่งสิ่งแวดล้อมสะอาด จัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและภาคธุรกิจส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย การแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งระบบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการแก้ไขปัญหา และสุดท้าย (Innovation in education) ปทุมธานี เมืองแห่งนวัตกรรมการศึกษา คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างภาครัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ในทุกระดับ การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีทักษะการเรียนรู้ การพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งทั้งหมดคือนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดปทุมธานี : ปทุมธานีเมืองของทุกคน (Pathum Thani Agenda : Pathum Thani For All) โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต. ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรประทาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแก่บุคคลที่ส่วนร่วมจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยมี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รับมอบจากนั้น ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ นางอังกาบ พรรณสุข เพื่อสดุดียกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดปทุมธานีประจำปี 2563 สาขาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2563 ให้แก่นางจำเนียร วันตา จากนั้นประธานได้มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 ร้าน ได้แก่ ร้านครัวเรือนเจ้าพระยา ร้าน G Farm at Sam Khok ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดนายฮุย ร้านยองเหลา ร้านครัวสุทธิพันธุ์และร้านสุใบด๊ะห์ ชวนชิม สาขา 1 รังสิต จากนั้น รับฟังการรายงานปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อหาแนวทางการแก้ไขในภาพรวมของจังหวัดต่อไป

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201028170519667

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *