สำนักงาน ก.พ.ร.นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. นำคณะสื่อมวลชนศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยชาวบ้านร่วมกันรวมกลุ่มป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ และรักษาป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างเป็นระบบ

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 15.00.น.ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสายยนต์ สีหาบัว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการ ที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์ป่า และประชาชนจิตอาสา ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะสื่อมวลชนสัญจร ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงาน โครงการ ร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์ป่าดงทำเลดอนใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ ( ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า “สำนักงาน กพ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นที่มาของการจัดกิกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ความสำเร็จในพัฒนาระบบราชการไทย และรูปแบบการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีให้แก่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกันในการบริหารราชการ”

 

ในครั้งนี้ ได้นำสื่อมวลชนสัญจรศึกษาดูงาน โครงการร้อยเอ็ดร่วมใจอนุรักษ์บำดงทำเลดอนใหญ่ บ้านหนองบั่ว ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่ป่า 1,200 ไร่ เป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช มีไม้มีค่านานาชนิด และในช่วงปี 2551-2555 มีขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงในป่าจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเกิดความตระหนักและรวมกลุ่มกันเพื่อ ป้องกันแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ ตลอดจนอนุรักษ์ป่าชุมชนให้คงความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน และถือเป็นป่าที่มีไม้พะยูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 1,400 ต้น จึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบการอนุรักษ์พื้นที่ป่า โดยกลุ่มเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์ป้คงทำเลดอนใหญ่ ได้หาวิธีแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและอนุรักษ์ปร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และภาคีเครือข่าย โดยการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่มีต่อกัน จัดเวทีชาวบ้าน เสวนาร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการร่วมมือปกป้องผืนป่า และเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ จัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาป่า ทำให้ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมาไม่พบปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป่าดงทำเลดอนใหญ่อีกเลย แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวรยามเฝ้าระวังรักษาอย่างจริงจัง ทำให้ป่าเป็นแหล่งอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นแหล่งอาหารของชุมชน จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบันต่างๆ หลายรางวัล เช่น รางวัลรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี รางวัลกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ทสม.) ดีเด่น ระดับประเทศ และรางวัล ทสม.ดีเด่นจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นต้น

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200911142813571

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *