พมจ.สุพรรณบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2

 

ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีพิการ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนนำ และเครือข่ายสตรีพิการขึ้น เพื่อเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการและสังคม ที่มีต่อคนพิการและความพิการ ซึ่งจะส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม และให้สตรีพิการ ครอบครัวสตรีพิการ เครือข่ายอาสาสมัครดูแลคนพิการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรู้และความเข้าใจ เรื่องการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา การถูกล่วงละเมิดทางเพศ การถูกกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ บุคคลในครอบครัว โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรด้านคนพิการทั้งสิ้นจำนวน 260 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นที่ห้องเพรสซิเด้น โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมีนางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก นางวาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยายในหัวข้อเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยเจริญพันธุ์เกี่ยวกับเด็กพิการและสตรีพิการ และหัวข้อการดูแลสุขภาวะอนามัย เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ต่อสตรีพิการและเด็กหญิงพิการ และวิทยากรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชบรรยายในหัวข้อเสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องสตรีพิการและเด็กหญิงพิการจากความรุนแรงการล่วงละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบ

 

logomain

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200904115142090

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *