สระแก้วขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการสู่การปฏิบัติจัดฝึกอบรมสร้างความรู้จัดการภัยให้ผู้พิการ

logomain

 

(26 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมโรงแรมตะวัน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 5 อำเภอ จากอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ อำเภอวังน้ำเย็น  และอำเภอวังสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน (กู้ชีพกู้ภัย)

ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภัยน้ำท่วม ลมพายุ ภัยแล้ง และไฟไหม้ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการ จังหวัดสระแก้ว มีคนพิการ จำนวน 19,195 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของประชากรจังหวัดสระแก้ว จากการวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้ว พบว่าในหลายๆกรณี ยังขาดระบบการจัดการภัยพิบัติที่เป็นระบบ นับตั้งแต่การเฝ้าระวังภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมสำหรับคนพิการและชุมชน การจัดทำแผนที่สำหรับช่วยเหลือคนพิการ การแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ การช่วยเหลือการเคลื่อนย้ายคนพิการในระยะเร่งด่วน การสนับสนุนให้มีศูนย์พักพิงชั่วคราว รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังสถานการณ์ภัยพิบัติได้สิ้นสุดลง จะเห็นว่าคนพิการ ครอบครัว และผู้ดูแลคนพิการมักเป็นคนสุดท้ายในบ้านหรือในชุมชนที่ “ติดอยู่ในบ้าน” และเป็นคนสุดท้าย ที่ได้รับการช่วยเหลือ

ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการอพยพสำหรับคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมคนพิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ กิจกรรมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย เช่น การดับเพลิงด้วยมือเปล่า การใช้ถังเคมี ดึง ปลด กด ส่าย การปฏิบัติตน หมอบป้อง เกาะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การปั๊มหัวใจ  และการเคลื่อนย้ายคนพิการที่ถูกวิธี

สำหรับการจัดอบรมกำหนดไว้ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 50 คน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยรุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็น อป.พร. 5 อำเภอ (อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ วังน้ำเย็น วัฒนานคร และอำเภอวังสมบูรณ์) อบรมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำหรับรุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย เป็นคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ อาสาสมัคร เครือข่ายด้านคนพิการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง องค์กรคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนจาก 4 อำเภอ (อำเภออรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยาและคลองหาด) กำหนดจัดอบรมวันที่ 27 และรุ่นที่ 4 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 จัดอบรม อป.พร.จาก 4 อำเภอ (อำเภออรัญประเทศ โคกสูง ตาพระยา และคลองหาด) ที่บ้านสวนรีสอร์ท อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200826163236640

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *