ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้

logomain

 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี กับการเป็นประตูสู่ภาคใต้ Gateway to Southern-most Thailand เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ พร้อมพัฒนาต่อเนื่อง รับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

 

วานนี้ (26 ส.ค. 63) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ภายใต้การบริหารจัดการของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) โดยมี นายจิตเมต โกมลวนิช การท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย นายชูวิทย์ พันธุ์เณช รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) และนายเสรี เดชะตุงคะ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) ร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะผู้บริหาร พนักงาน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

 

นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน หาดใหญ่ เปิดเผยว่า  ทหญ. เป็นผู้ดำเนินการสนามบินสาธารณะที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทอท.ได้วางยุทธศาสตร์บทบาทของ ทหญ.เป็นประตูสู่ภาคใต้ Gateway to Southern-most Thailand ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้ โดยเป็นจุดเชื่อมการเดินทางทางอากาศเส้นทางบินในประเทศสู่ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของไทย ได้แก่ สงขลา สตูล นราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมถึงเส้นทางบินระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน จำนวน 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์, สายการบินนกแอร์, สายการบินบางกอกแอร์, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ ไทยเวียตเจ็ตแอร์ นำผู้โดยสารเดินทางสู่ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ,  เชียงใหม่, เชียงราย, ขอนแก่น, ภูเก็ต, อู่ตะเภา และอุดรธานี

 

ผลการดำเนินงานปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทหญ. ในภาพรวมรอบ  10 เดือน (ต.ค. 2562  – ก.ค. 2563) จำนวนเที่ยวบินเข้า-ออก เฉลี่ย 60 เที่ยวบิน/วัน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนมีเที่ยวบิน 80 เที่ยวบิน/วัน เที่ยวบินโดยรวมลดลง 36.63% แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 883 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินลดลง 55.31% และเที่ยวบินภายในประเทศจำนวน 13,577 เที่ยวบินลดลง  34.86% โดยในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.-ธ.ค. 2562)  ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่รวมถึงมาตรการห้ามเครื่องบินขนส่งคนโดยสารทำการบินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินโดยรวมลดลง อย่างไรก็ตามหลังจากมีมาตรการผ่อนคลาย ทหญ. มีปริมาณการเดินทางที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

 

สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินตามแผนพัฒนาสนามบิน ซึ่ง ทหญ. ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร ทอท. และคณะทำงาน ทอท.  ให้มีแผนพัฒนา ทหญ. โดยการก่อสร้าง อาคารผู้โดยสารเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ปี 2561 – 2563)  ระยะที่ 2 จะมีการขยายลานจอดอากาศยาน สร้างอาคารคลังสินค้า ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิม และขยายเพิ่มในบางส่วน  (ปี 2564 – 2568) ยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีศักยภาพในการรองรับความต้องการการเดินทาง เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต

 

โครงการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในปี 2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ ปัจจุบัน ได้แก่

 

1. งานก่อสร้างลานจอดอากาศยานด้านทิศตะวันตก งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63

2. งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองขนาดไม่น้อยกว่า 800 kVA  งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 63

3. งานปรับปรุงระบบปรับอากาศอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานหาดใหญ่ งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 62

 

ซึ่งยังรวมถึงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการรักษาความปลอดภัยที่มีศักยภาพใน การให้บริการเพื่อรองรับการเดินทาง พร้อมกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ร่วม โครงการสำคัญๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับการรับรองเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟม บรรจุอาหาร 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 – 2553) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และยังรักษาสภาพการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001:2007

 

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ยังได้รับรางวัลต่างๆ อีก ดังนี้ รางวัลสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย รางวัล Friendly Design  Awards 2019  : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนไทยทั้งมวลครั้งที่ 4 ประเภท ระบบขนส่งมวลชน / ยาน พาหนะ Friendly Design อีกด้วย

 

ทหญ. ดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาล การดำเนิน งานที่โปร่งใสควบคู่ไปกับการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม กว่า 32 ปี ของความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่า ร่วมกันกับสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนตลอดไป

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200826155255628

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *