โครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชายแดนใต้” จังหวัดปัตตานี

 

เมื่อวันที่ (17 ส.ค. 63) เวลา 10.00 น. แพทย์หญิงวิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคม แม่บ้านทหารอากาศ พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังกองบังคับการ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อเป็นประธานในโครงการ “แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชายแดนใต้” กิจกรรม จัด ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

 

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันได้แพร่กระจายไปทั่วโลก มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาวะทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางด้านสาธารณสุข และด้านสังคมอย่างมิเคยเกิดขึ้นมาก่อน อีกทั้ง องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การระบาดของโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีทิศทางที่จะยับยั้ง ควบคุม หรือผลิตวัคซีนเพื่อใช้ป้องกันเชื้อนี้ได้ แม้ว่าในประเทศไทยจะสามารถยับยั้งและควบคุมได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัจจัยภายนอกหลาย ๆ ด้าน เรายังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้ทุกคนยังคงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมือนกัน คือ การดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ที่แย่ลง ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดกิจการลง เกิดสภาวะการตกงาน การถูกเลิกจ้าง เกิดการว่างงาน ที่สำคัญกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มผู้พิการ ต้องใช้ชีวิตที่ยากลำบากยิ่งขึ้นกับวิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพ การเข้าถึงบริการต่าง ๆ รวมถึงการได้รับโอกาสจากสังคม

 

จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 ได้มีแนวคิดตรงกันที่จะต่อยอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ด้วยการสานพลัง ผ่านโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2560 โดยใช้เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่สร้างไว้ ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ยังไม่มีความแน่นอน การเตรียมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันเชิงรุกให้กับผู้พิการ อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ดังนั้น คณะทำงานและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ประกอบด้วย แกนนำชุมชนภาคประชาสังคม แกนนำด้านคนพิการ แกนนำนักเรียนนักศึกษา กลุ่มเยาวชน อาสาสมัคร ภาคีเครือข่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 4 พ.ศ.2563 ภายใต้แผนงาน “การสร้างกลไก ฟื้นฟู พัฒนาคนพิการ จากสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชายแดนใต้” ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้

 

กิจกรรมประกอบด้วย พิธีการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตที่จำเป็นสำหรับผู้พิการ พิธีมอบใบเกียรติบัตรการฝึกอบรมอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการ พิธีมอบถุงยังชีพให้กับคนพิการโดยสภากาชาดไทย รวมถึงเปิดศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200817163553757

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *