กสศ.เปิดตัวทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรม ช่วยกลุ่มแรงงานรับผลกระทบโควิด

 

กสศ. เปิดตัวโครงการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน รองรับกลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับผลกระทบโควิด หลังพบแรงงานกว่า 7 ล้านคน เสี่ยงตกงาน ชี้ เป็นโอกาสสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเกิดนวัตกรรมชุมชน ช่วยลดเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน จะมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างน้อย 10,000 คน

 

วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563” โดย ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการ และที่ปรึกษา กสศ. กล่าวว่า กสศ.ได้สนับสนุนโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หรือทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ในปีที่ผ่านมา ยังคงเน้นการช่วยเหลือกลุ่มแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส รายได้ต่ำ รวมถึงผู้ว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะวัยแรงงานรุ่นใหม่ กลุ่มประชากรผู้หญิง และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่ถูกเลิกจ้างมากที่สุด

 

 

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยว บริการ การผลิต และทำให้เกิดการย้ายกลับถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก คนกลุ่มนี้ กสศ. ควรช่วยเหลือเร่งด่วน ทั้งนี้ พบว่า ปัญหาของประชากรวัยแรงงานมี 4 ด้าน คือ 1. แรงงานฝีมือต่ำจำนวนมาก เสี่ยงถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติ 2. ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เนื่องจากประชากรวัยแรงงานมากกว่า 16.1 ล้านคน มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า และส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบที่ทำงานลักษณะกึ่งฝีมือหรือไร้ฝีมือ 3. ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ พบว่า แรงงานระดับ 1.0 และ 2.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเพียง 6,500 บาท หรือต่ำกว่า 4. รูปแบบการพัฒนาอาชีพและหลักสูตรอาชีพไม่สอดคล้องกับเศรษฐกิจชุมชนและตลาดแรงงาน

 

“โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน จะช่วยยกระดับทักษะให้กลุ่มแรงงานสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และเป็นต้นแบบการพัฒนาและถ่ายทอดทักษะ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ก่อนจะขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆ เชื่อว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นการยกระดับชีวิตและคุณภาพการศึกษา สังคม วัฒนธรรม ที่ค่อยๆ ถูกยกขึ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ ค่อยๆ เติบโต เกิดความเข้าใจและการเรียนรู้ได้ ไม่ใช่เป็นลักษณะการเติบโตแบบทุนนิยม เพราะทุนนิยมจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำ แต่การใช้ชุมชนเป็นฐานจะไม่ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ แต่จะเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

 

 

นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรม และทุนการศึกษา กสศ. กล่าวว่า กสศ.มีงบประมาณกว่า 131 ล้านบาท ที่จัดสรรให้โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม และ 2. ทุนพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่สำคัญ อย่างน้อยโครงการนี้จะทำให้มีกลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์กว่า 10,000 คน ซึ่งจะเป็นการดำเนินโครงการภายในระยะเวลาประมาณ 7 เดือน และเชื่อมั่นว่า จะสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากที่ผ่านมาเรามีบทพิสูจน์และตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าสามารถพัฒนากลุ่มเป้าหมายได้ภายในระยะเวลาสั้น อย่างไรก็ตาม จะเปิดให้ผู้ที่สนใจจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ สามารถยื่นขอรับทุนผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 มิ.ย. 63 ส่วนเกณฑ์การรับสมัคร กสศ.เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เอ็นจีโอ รวมถึงชุมชนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ ภายใต้เงื่อนไข ต้องมีทักษะการสร้างอาชีพโดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ/แรงงานฝีมือในชุมชน ผ่านหลักสูตรระยะสั้น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ทักษะเฉพาะอาชีพโดยปฏิบัติงานจริงในชุมชนหรือสถานประกอบการ 2. ทักษะการบริหารจัดการ 3. ทักษะชีวิตด้านเศรษฐศาสตร์ครัวเรือน

 

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการนี้ จะเป็นประชากรวัยแรงงานนอกระบบที่มีมากกว่าร้อยละ 55 หรือประมาณ 21 ล้านคนของแรงงานทั้งหมด ที่สำคัญ แรงงานกลุ่มนี้มีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและรายได้ รวมถึงเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้แรงงานจำนวน 7 ล้านคน เสี่ยงตกงาน เช่น กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพฯ กลุ่มแรงงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.6 และกลุ่มผู้หญิงที่อยู่ในภาคการท่องเที่ยวและบริการ” นางสาวธันว์ธิดา กล่าว

 

นางสาวธันว์ธิดา กล่าวอีกว่า ความคาดหวังต่อกลุ่มเป้าหมายคือประชากรกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 90 มีทักษะสูงขึ้นและมีแผนประกอบอาชีพของตนเอง และร้อยละ 80 มีงานทำ จำนวนรวม 10,000 คน ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการยกระดับการประกอบอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเสนอต่อหน่วยงานนโยบายและบทเรียนสำหรับสาธารณะ นอกจากนี้ ยังเกิดนวัตกรรมชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น เทคโนโลยีในการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ และผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ รวมถึงบทเรียนการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมทักษะและอาชีพที่สามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกัน เกิดระบบฐานข้อมูลอาชีพในท้องถิ่น และองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ

 

 

ขณะที่ ดร.สมคิด แก้วทิพย์ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา เราทำโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส หรือทุนพัฒนาอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยเริ่มจากปัญหาของกลุ่มประชากรวัยแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ไม่จำกัดอายุ และเปิดกว้างไปยังผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้ที่ว่างงาน คนพิการ คนเร่ร่อน เยาวชนในสถานพินิจ ผู้ต้องขัง ที่มีการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายได้ต่ำกว่า 6,500 บาทต่อเดือน และรับการคัดเลือกมาทั้งหมด 6,055 คน ครอบคลุมพื้นที่ 42 จังหวัด ทั้งสิ้น 74 โครงการ ผลการดำเนินงานพบว่าพื้นที่ปฏิบัติการระดับตำบลหรือเทศบาล มีทักษะสูงขึ้นและเป็นโมเดลทางธุรกิจโดยมีชุมชนเป็นฐาน คนในชุมชนมีงานทำ มีรายได้สูงขึ้น รวมทั้งเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อเสนอต่อหน่วยงานนโยบายและเป็นบทเรียนสำหรับสาธารณะ

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://mgronline.com/qol/detail/9630000060265

 397 total views,  1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *