พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561

ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขับเคลื่อนร่างแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน เข้าสู่การปฏิบัติเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริงและสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข พร้อมกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ โดยไม่เป็นภาระต่อสังคมโดยรวม โดยมีหน่วยงานราชการ และกลุ่มเครือข่ายผู้พิการจังหวัดน่าน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ยังได้เสนอให้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือคนพิการ การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน และพิจารณาและเร่งรัดให้คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนที่ค้างชำระส่ง ไม่เกิน 2 งวด จำนวน 97 ราย ค้างชำระ 3-12 งวด รวม 147 ราย ค้างชำระ 13-24 งวด จำนวน 77 ราย และค้างชำระ ตั้งแต่ 25 งวดขึ้นไป รวม 113 ราย ให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวของเร่งรัด ติดตาม ให้ผู้พิการมาชำระเงินค่างวดดังกล่าวโดยเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อที่นำเงินดังกล่าว ให้ผู้พิการที่เดือดร้อนได้ใช้สิทธิ ตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิอย่างแท้จริง เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลา 5 ปีโดยต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดน่าน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 ตามวิสัยทัศน์ คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ในการดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ เสริมพลังคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะ และสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน ต่อไป

ขอบคุณ… https://goo.gl/nWiuup

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *