สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด- 19

logomain

 

นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในจังหวัดตรัง มีประชาชนกลุ่มนี้ที่ขึ้นทะเบียนไว้เป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่สำคัญ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทั้งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการทุกคน คนละ 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว เพิ่มเบี้ยคนพิการจาก 800 บาทต่อคนต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (เป็นกรณีพิเศษ) เพื่อการประกอบอาชีพในสภาวะวิกฤติ COVID – 19 วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย และให้เริ่มชำระหนี้เมื่อพ้นกำหนด 12 เดือน การพักชำระหนี้เงินกู้ให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เมษายน 2563–มีนาคม 2564) นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคและถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการทางสมองและผู้พิการทั่วไป จำนวน 200 ชุด กระจายใน 10 อำเภอของจังหวัดตรัง ล่าสุดได้รับการประสานมอบถุงยังชีพเพิ่มเติมแก่ผู้พิการในพื้นที่อีก 1,000 ชุด จากองค์กรการกุศลต่างๆ ด้วย

 

 

ขอขอบคุณ  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200518091743593

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *