สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

ROYAL.jpg

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน

 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 9.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษฯ นี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของผู้พิการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน จัดสื่อ  สิ่งอำนวยความสะดวก  ให้บริการความช่วยเหลือทางการศึกษาแก่ผู้พิการ เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันมีบุคลากร 76 คน

 

ในการนี้ ทรงเปิดอาคาร “นันทปัญญาทร” ซึ่งได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับเป็นห้องเรียน เป็นห้องประชุมและห้องสำนักงาน โดยชื่ออาคารนั้น  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อ มีความหมายว่า “อาคารที่เป็นแหล่งเอื้ออาทรความรู้และความสุข”

 

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP (ไออีพี) เพื่อจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของบุคคล พร้อมทั้งนําผลการเรียนรู้ไปเทียบเคียงพัฒนาการของผู้เรียนกับระดับคุณภาพตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิการ อาทิ การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงและการปั้นดินน้ำมัน การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีวอลดอร์ฟ เน้นการใช้จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเป็นอิสระ เช่น การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นกระเป๋าถุงผ้าและการทอผ้าพื้นเมืองแบบซาโอริ

 

นอกจากนี้ มีการจัดการศึกษา แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้บกพร่องประเภทอื่น ที่เข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่างๆ อาทิ

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล เน้นการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพ มีรายได้และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 มีการจัดการศึกษาห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ควบคู่กับการเรียนร่วมเด็กห้องเรียนปกติ เพื่อให้เรียนรู้และพัฒนาตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อีกทั้ง มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลน่าน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 สอนทั้งวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยมีโอกาสได้รับการศึกษาและขยายผลไปสู่การฝึกอาชีพแก่ผู้ปกครองด้วย

 

เวลา 10.37 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจักรการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและต่อเติมโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหารศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ส่งเสริมการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทย

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนองพระราชดำริเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในปี 2562 โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงและต่อเติมโรงแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร รวมทั้งจัดหาเครื่องจักรการผลิตเพิ่มเติม สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ร้อยละ 80 ปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จ เริ่มใช้งานแล้ว ซึ่งได้ใช้แปรรูปผลผลิตหม่อน กล้วย และจะนำไปใช้กับผลผลิตอื่นๆ ต่อไป อีกทั้งจะสนับสนุนการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภูฟ้า ในร้านกาแฟมวลชน 20 สาขา และขยายช่องทางการจำหน่าย ผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ จำนวน 297 ตู้ทั่วประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูฟ้า 2 รายการ ได้แก่ ชาอูหลงภูฟ้าน้ำผึ้ง และน้ำหม่อนภูฟ้าน้ำผึ้ง

 

จากนั้น ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดน่าน เช่น ผลิตภัณฑ์ของคลัสเตอร์น่าน อโกร อินดัสทรี (nan – agro industry) ที่ผู้ประกอบการได้รวมกลุ่มกันดำเนินงานมาเป็นเวลา 2 ปี นำผลผลิตการเกษตรมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ความงามและผลิตภัณฑ์อาหาร มีการช่วยเหลือกันด้านการตลาด ปรับปรุงมาตรฐาน และได้นำวัตถุดิบของแต่ละผู้ประกอบการมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีผลงานนักเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ที่ไปเรียนแบบทวิภาคีที่บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด จังหวัดน่าน ซึ่งรับนักเรียนรุ่นละ 10 คน ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 4

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200319133105754

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *