รายงานพิเศษ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2563

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 เป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 – 2564 ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีแนวทางการขับเคลื่อนแผนนี้

 

จังหวัดสุพรรณบุรี มีข้อมูลการจดทะเบียนคนพิการจำนวน 30,240 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ของประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์คนพิการระดับประเทศ จังหวัดสุพรรณบุรีจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนพิการตลอดช่วงชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ

 

นางสาวบุญยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของแผนฯ ที่ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน”

 

อีกหนึ่งการดำเนินงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ คือการให้บริการของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้ เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากการใช้บริการกองทุนฯ นำเงินกู้ยืมกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพ

 

ล่าสุดคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุพรรณบุรี มีมติอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 17 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 780,000 บาท โดยนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เน้นย้ำให้ผู้กู้ ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

นอกจากนี้ หลายหน่วยงานในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี ยังเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 โดยหน่วยงานที่ไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำงานได้ในอัตราส่วนดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดบริการอื่นทดแทนตามมาตรา 35 ด้วยการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอีกด้วย

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200312090255490

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *