ศูนย์บริการคนพิการฯ จ.พระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

logomain

 

ศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563

 

ที่โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2563 โดยมีนางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความสังคมของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 200 คน

 

นางสาวกรรณิกา เฉลยจิตร ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านคนพิการ มีเป้าหมายสำคัญ ในการเสริมสร้างให้คนพิการ/มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ การจัดการศึกษา การจัดสวัสดิการ การให้การสงเคราะห์ รวมถึงบริการด้านอาชีพ ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดให้บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556 ได้มีบทบัญญัติ เพื่อสร้างโอกาสและคุ้มครองการมีงานทำของคนพิการอย่างทั่วถึง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจแก่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ ด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ และการปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจเรื่องการดูแล และการช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ ตลอดจนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการแก่คนพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200311193001426

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *