งานวันคนพิการสากล จ.ปัตตานี ประจำปี 2562

 

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยมี นายกเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาด ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ พี่น้องผู้พิการ เข้าร่วมงานคนพิการสากล ซึ่งรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม ของคนพิการ โดยได้กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ 2 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนมีโอกาสและความเสมอภาค ในทุกด้าน หรือการเป็น “สังคมแห่งโอกาส” ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย สิทธิคนพิการ หรือ CRPD ซึ่งเป็นอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ส่งเสริมพิทักษ์สิทธิและรับรองให้คนพิการ หลักประกันในสิทธิ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ต่อคนพิการอย่างเสมอภาคทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป และเป็นสนธิสัญญาด้านสิทธิคนพิการด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติฉบับแรกในศตวรรษที่ 21

 

จังหวัดปัตตานีได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” โดยบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี ในการส่งเสริม “ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี มีการศึกษาสูง อาชีพมั่นคงและรายได้ ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมทั้งสภาพครอบครัวที่อบอุ่น และอยู่ในสังคม ที่มีความสงบสุข”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200304154818017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *