จังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และองค์การภาคเอกชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

logomain

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดเชียงราย และผู้นำองค์การภาคเอกชน ครั้งที่ 2/2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วานนี้ 3 มีนาคม 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อประสาน รายงานผล ติดตาม และบริหารราชการแผ่นดินในมิติของการบริหารการพัฒนาในเชิงบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาล ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

 

โดยก่อนระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบประกาศเกียรติคุณผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2562 มอบรางวัลการประกวดออกร้านนิทรรศการในงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2563 จำนวน 10 รางวัล มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 จำนวน 71 ราย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก อส. เนื่องในพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนครบ 66 ปี ประจำปี 2563 จำนวน 8 รางวัล มอบเงินสนับสนุนการรักษาพยาบาลการศึกษาช่วยเหลือผู้ยากไร้คนพิการและคนด้อยโอกาส จำนวน 17 แห่ง มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตคนสู้ไฟเพื่อลมหายใจชาวเชียงราย จำนวน 6 ราย รับมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านไฟป่าและหมอกควัน จากชมรมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกับบริษัท โตโยต้าเชียงราย กรุ๊ป จำกัด รวมทั้งการประกาศตัวเป็นอำเภอ TO BE NUMBER ONE แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอเชียงของ จำนวน 1 อำเภอ และประกวดเยาวชนต้นแบบเป็นตัวแทนภาคเหนือ จำนวน 8 คน ต่อด้วยการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตแหน่ง ได้แก่ นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย นายประจญ กสิปิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย ต่อด้วยรับชมสรุปข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ เริ่มด้วยประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ได้แก่ ประโยชน์ของการประชุมที่จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานในส่วนราชการประสานความร่วมมือสนับสนุน พร้อมขอขอบคุณความร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เรื่องคอนเสิร์ตคนสู้ไฟ การดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมและดำเนินคดีผู้กระทำความผิดในกรณีฝุ่นควันไฟป่า งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยตุง งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรคทางด้านสาธารณสุข ในทุกกลุ่มวัย โดยให้หัวหน้าส่วนราชการสอดส่องดูแลเจ้าหน้าที่โดยใกล้ชิด ต่อด้วยการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ต่อจากนั้น เป็นเรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ได้แก่ เรื่องสรุปผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย และข้อปฏิบัติของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงราย เรื่องรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงราย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ที่มีสถิติอุบัติเหตุลดลงในทุกด้าน

 

ในด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย สรุปผลการดำเนินงานเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และด้านบริหารจัดการ ได้แก่ เรื่องทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ และโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ หมู่ที่ 17 บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้ ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย เรื่องแผนการรับบริจาคโลหิต ดวงตา ร่างกายและอวัยวะประจำเดือนมีนาคม 2563 จากนั้น เป็นเรื่องพิจารณา ได้แก่ เรื่องการใช้รถราชการนอกเวลาราชการของสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดการหญ้าและวัชพืช ให้มีความสะอาดสวยงามในสถานที่ราชการ ต่อด้วยเรื่องเพื่อทราบเป็นการนำเสนอโดยเอกสาร ได้แก่ ภาวะการค้าชายแดนจังหวัดเชียงราย รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย แผนปฏิบัติหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนมีนาคม 2563 และการดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ก่อนจะจบการประชุม และปิดการประชุม ในเวลา 12.07 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200303220817834

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *