อบจ.สกลนคร เปิดศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร

logomain

 

อบจ.สกลนคร เปิดศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร เพื่อช่วยเหลือคนพิการ

พร้อมส่งเสริมความเสมอภาค และเท่าเทียม

 

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 63 ที่อาคารศูนย์สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังวัดป่าสุทธาวาส) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายกฤชณพล วิริยะบุญญา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร โดยมี ดร.อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และผู้พิการเข้าร่วมทำบุญ ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ ทั้งนี้คนพิการถือเป็นพลังที่สำคัญของสังคม โดยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง ที่จะต้องช่วยกันเปิดโอกาสและให้ความช่วยเหลือคนพิการ พร้อมส่งเสริมความเสมอภาคในสังคม

 

นายกฤชณพล วิริยะบุญญา กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ 2 พ.ศ.2556 ได้กำหนดให้รัฐต้องสนับสนุนและจัดให้คนพิการได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ รวมถึงการจ้างงานคนพิการทั้งในส่วนของภาคราชการและภาคเอกชน เพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ซึ่งได้รับรองและคุ้มครองไว้ในกฎหมายฉบับต่าง ๆ ให้คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ได้อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

 

ด้าน นายธีระพงษ์ โคตรผาย ประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนพิการจังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามคนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษา หรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

 

รวมถึงการให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ ให้ได้รับการดูแลพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล พร้อมกับประสานงานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก  http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200229154917176

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *