เปิดรับสมัครผู้พิการเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (3 เดือน) จำกัดจำนวน 10 คน

กำหนดการจัดทำข้อตกลงและสัญญาเข้าร่วมการอบรมโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้

 

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง รับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (๓ เดือน) : โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี)

ด้วยวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดรับสมัครผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (๓ เดือน) ภายใต้โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนรู้และทักษะอาชีพ (๑ ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเรียนรู้ทักษะทางอารมณ์และการเข้าสังคม (Soft skills) และทักษะความรู้ในการทำงาน (Hard skills) เพื่อพัฒนาการดำรงชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้และมีงานทำ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ เปิดรับผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๐ คน (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) เริ่มอบรมในระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีระเบียบและวิธีการการรับสมัคร ดังนี้

๑. คุณสมบัติ

๑.๑ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย (โดยไม่ใช้วีลแชร์) และมีบัตรประจำตัวคนพิการ

๑.๒ มีความสนใจทำงาน (เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม) ในตำแหน่ง พนักงานบริการลูกค้า, พนักงานขาย, พนักงานแคชเชียร์,พนักงานตรวจรับสินค้า, พนักงานสั่งสินค้า, พนักงานธุรการและบัญชี ในสถานประกอบการเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล

๑.๓ มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ

๑.๔ อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป

๑.๕ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

๑.๖ มีสุขภาพแข็งแรง มีสภาพร่างกายและจิตใจที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

๑.๗ สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

๑.๘ มีความประพฤติดี สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๒. การยื่นใบสมัคร

ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นก่อนยื่นใบสมัครหากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบว่า เอกสารที่ใช้ในการสมัครไม่ครบถ้วน หรือเป็นเอกสารเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม แม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม โดยกำหนดวิธีการยื่นใบสมัคร ดังนี้

๒.๑ สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram โดยให้ผู้สมัครกรอกใบข้อมูลส่วนตัวและแนบไฟล์รูปภาพ และหลักฐานการสมัคร

๒.๒ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันเวลาราชการ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram

๒.๓สมัครทางไปรษณีย์โดยสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่ระบบออนไลน์ https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogramและส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๖ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โดยวงเล็บมุมซอง “สมัครเข้าอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงาน (๓ เดือน)”

๓. หลักฐานประกอบการรับสมัคร

๓.๑ ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจนและครบถ้วนด้วยตัวบรรจง

๓.๒ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดำ และถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน โดยติดในใบสมัครให้เรียบร้อย

๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๕ สำเนาทะเบียนบ้าน (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๖ สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

๓.๗ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)

หากหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนทางวิทยาลัยฯ จะไม่รับพิจารณาและถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร โดยวิทยาลัยจะถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

๔. กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทาง https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๙ ๕๓๑๕ ต่อ ๑๑๐๗
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๑๙๔๑ ๖๕๗๗

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://rs.mahidol.ac.th/1yearprogram/announcement.php

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *