กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าผลักดันองค์กร ขับเคลื่อนส่วนงานบุคลากรกว่า 400 คน มุ่งหวังให้เกิดงานที่ตอบโจทย์ภาคประชาชน กลุ่มคนพิการให้มีประสิทธิภาพ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เดินหน้าผลักดันองค์กร ขับเคลื่อนส่วนงานบุคลากรกว่า 400 คน มุ่งหวังให้เกิดงานที่ตอบโจทย์ภาคประชาชน กลุ่มคนพิการให้มีประสิทธิภาพ กับกิจกรรม “เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก.ประจำปี 2562” อันเป็นสิ่งที่สังคมยุคใหม่ต้องตระหนักในการดำเนินงาน ซึ่ง พก. ถือเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในสังคม

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ค่านิยมภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ภาพรวมขององค์กรเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ มีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมากที่ทุกคนสามารถมองเห็นจากภายนอก ดังนั้น การทำงานภายในองค์กรต้องมีประสิทธิภาพจากภายใน นำผลงานต่างๆ สู่ภายนอก ตอบโจทย์ ตอบสนองถึงภาคประชาชน คนพิการ และสังคมโดยรวม การผลักดันเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ของ พก. ประจำปี 2562 ต้องการให้บุคลากรใน พก. มีความเป็นเอกภาพ มีความสามัคคี เกิดเอกลักษณ์แห่งองค์กรในเชิงพฤติกรรมของบุคลากร หลอมรวมพลังให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย วัฒนธรรมองค์กร เกิดการสร้างงาน ผลงานที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยบุคลากรในองค์กรต้องเกิดการมีส่วนร่วมบนฐานของการมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมุ่งมั่น สามัคคีและเสียสละ เพื่อกลุ่มเป้าหมาย คือ คนพิการ นางธนาภรณ์ กล่าวอีกว่า การสัมมนาภายใต้กิจกรรม “เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก.ประจำปี 2562” ถือเป็นโอกาสดีที่บุคลากรในสังกัด พก. ทั้งส่วนกลางและหน่วยงาน ได้ร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ ออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พก. มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมองค์กร พร้อมปรับพฤติกรรมเดิมและหลอมรวมกับพฤติกรรมใหม่ที่จะตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กร ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมยอมรับ ร่วมปรับปรุง เพื่อเดินหน้าองค์กรให้เป็นองค์กรยุคใหม่ คิดสร้างสรรค์ เห็นคุณค่าของการทำงานอย่างร่วมมือ ประสานงานเครือข่าย เข้าใจกระบวนการระดมความคิดเชิงบวกนำไปสู่การก่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่า เรียนรู้ร่วมกัน ปรับตัวพร้อมกัน เกิดองค์กรยุคใหม่ ข้าราชการยุคใหม่ คิดไกล มองไกล ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนพิการ เป็นสำคัญ

“กิจกรรมในครั้งนี้ยังถือเป็นการมอบแนวทาง ทิศทางการดำเนินงานของ พก. ในปี 2563 เพื่อการสร้างงานที่ประสิทธิภาพสู่กลุ่มเป้าหมายคนพิการและครอบครัว และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ จากธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ออกแบบค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้ลักษณะแนวทาง สู่ภาพลักษณ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการยุคใหม่ ที่เป็นองค์กรมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชน มีค่านิยมเหมาะสมในการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร พก. ต่อไปในอนาคต” นางธนาภรณ์ กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1668035

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *