ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกคนพิการ (ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน| 38
กรมการค้าต่างประเทศ จะดําเนินการคัดเลือกคนพิการ (ทางการเคลื่อนไหวหรือ ทางร่างกาย) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๑ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เข้าทํางานในส่วนราชการ

#ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– อัตราเงินเดือนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท)

(จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา)

#ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหน่ง
– ลงทะเบียนรับหนังสือจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ส่งมาในรูปเอกสาร ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกรมการค้าต่างประเทศ
– ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้วยตนเองและทางโทรศัพท์

#คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับกา คัดเลือก
– ผู้สมัครต้องมีสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ ประเภทความพิการทางการ เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
– ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ

#รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สำนักเลขานุการกรม กรมการค้าต่างประเทศ

– ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 200 บาท

#สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.dft.go.th/th-th/NewList/Recruitment
http://www.dft.go.th/th-th/Intro

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *