สมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า

แนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการชุมทางดาวทอง ดาวประดับฟ้า

 1. ช่องทางการติดต่อสอบถามและสมัครเข้าร่วมโครงการ

1.1 ทางรายการชุมทางดาวทอง

หมายเลขโทรศัพท์ : 092-789-5656

Facebook: ชุมทางดาวทอง

1.2 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

– Call center: 1479 / หมายเลขโทรศัพท์: 02-354-3388 ต่อ 307 คุณลัดดา/คุณมลฤดี

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

 1. นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 085 – 924 6935 ,081 – 852 2836

 1. นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 089 – 449 6302

Office : 036 – 791 643 FAX : 036 – 791 643

E-mail : mokul-lopburi@dep.go.th

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

 1. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 – 883 0365

 1. นายมงคล สีแปงวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 – 478 4522

Office: 053 – 104 144 FAX : 052 – 001 537

E-mail : yardfon@dep.go.th

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

 1. นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 089 – 569 1329

 1. นางสาววิภาวดี ประกอบผล ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 096 – 859 7858

Office: 043 – 421 252, 043 – 421 320 FAX: 043 – 421 320

E-mail : rehab-khonkaen@dep.go.th

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 – 737 2623

 1. นางสุภาพร จงเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 – 009 2846

Office : 075 – 375 255 FAX : 075 – 375 254

E-mail : rehab-nakornsi@dep.go.th/ nakhonsivrc@gmail.com

1.3 สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัด

 1. คุณสมบัติผู้เข้ารับการสมัคร

– ไม่จากัดอายุ เพศ วัย

– คนพิการทุกประเภทที่มีความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่ง

 1. วัน และสถานที่คัดเลือก

3.1 ภาคกลาง

– วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

3.2 ภาคเหนือ

– วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

3.3 ภาคอีสาน

– วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

3.4 ภาคใต้

– วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

– ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ประกวดคัดเลือก

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและแจ้งรายชื่อผู้สมัครไปยังศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการในแต่ละภาคที่จะเข้าประกวด

 1. การคัดเลือก

เวลา 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 12.00 น. เรียนการร้องเพลงกับครูเพลงที่มีชื่อเสียง

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น. เรียนการร้องเพลงกับครูเพลงที่มีชื่อเสียง

เวลา 17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

หมายเหตุ 1. ทั้งนี้จะมีการประกวดเพื่อเข้าคัดเลือกในภาคอีสาน ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น

 1. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะมีการแจ้งผลและติดต่อกลับไปเพื่อเข้าคัดเลือกในรายการชุมทางดาวทองต่อไป
 2. วิทยากร

– วิทยากรประจาโครงการชุมทางดาวทอง “ดาวประดับฟ้า” คุณพูพาน เพชรปฐมพร

– นักร้องประจาโครงการชุมทางดาวทอง “ดาวประดับฟ้า” คุณจอมขวัญ กัลญา

– ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด ลพบุรี วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง
 2. คุณสดใส รุ่งโพธิ์ทอง
 3. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

– ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด เชียงใหม่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

 1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง
 2. คุณแดน บุรีรัมย์
 3. คุณไมค์ ไมตรี นิยมแสง

– ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด ขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

 1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง
 2. คุณแดน บุรีรัมย์
 3. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ

– ผู้ฝึกสอนประจาโครงการ จังหวัด นครศรีธรรมราช วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 1. คุณเรืองยศ พิมพ์ทอง
 2. คุณแดน บุรีรัมย์
 3. คุณไวพจน์ เพชรสุพรรณ
 4. รางวัล

– ได้รับเงินรางวัลสาหนับผู้ชนะเลิศ

– ผู้ที่ชนะเลิศในรายการจะได้ออก Single เพลง 1 เพลง ที่ประพันธ์โดยครูเพลงผู้มีชื่อเสียง

– ได้รับการประชาสัมพันธ์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน

 1. รายละเอียดการเดินทาง

6.1 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบราชินี จ. ลพบุรี

 1. นางสาวศิริเพ็ญ ทองเหลา ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 085 – 924 6935 ,081 – 852 2836

 1. นางสาวอุ่นเรือน จวงกระโทก ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 089 – 449 6302

Office : 036 – 791 643 FAX : 036 – 791 643

E-mail : mokul-lopburi@dep.go.th

6.2 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

—————————————————————-

ระยะทางจากเชียงใหม่มาถึงศูนย์หยาดฝน 41 กิโลเมตร มีรถประจาทางจากขนส่งช้างเผือก 2สาย คือ รถสี่ล้อสีขาวสายเชียงใหม่-แม่แตงและรถเมล์ประจาทางสายเชียงใหม่-ฝาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

 1. นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 – 883 0365

 1. นายมงคล สีแปงวงศ์ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 – 478 4522

Office: 053 – 104 144 FAX : 052 – 001 537

E-mail : yardfon@dep.go.th

6.3 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น

 1. นางแววดาว อินทร์จันทร์ ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 089 – 569 1329

 1. นางสาววิภาวดี ประกอบผล ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 096 – 859 7858

Office: 043 – 421 252, 043 – 421 320 FAX: 043 – 421 320

E-mail : rehab-khonkaen@dep.go.th

6.4 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

– รถที่วิ่งผ่าน

รถสองแถวนครศรีฯ -สิชล/ รถตู้นครศรี-สุราษ/ นครศรี-เกาะสมุย/ นครศรี-สิชล /มินิบัสนครศรี-สุราษฎร์

/ รถทัวร์ กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก / รถทัวร์กรุงเทพ – นครศรีฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 1. นางสาวเกสรา สัพพะเลข ผู้อานวยการศูนย์ฯ

โทร. 081 – 737 2623

 1. นางสุภาพร จงเจริญ ผู้ประสานงานโครงการ

โทร. 083 – 009 2846

Office : 075 – 375 255 FAX : 075 – 375 254

E-mail : rehab-nakornsi@dep.go.th/ nakhonsivrc@gmail.com

ขอบคุณ: http://www.tddf.or.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *