โครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ สำหรับผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจรยั่งยืน

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นประธานมอบวุฒิบัตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ สำหรับผู้พิการและครอบครัวแบบครบวงจรยั่งยืน

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2561 ณ ห้องเอราวัณ โรงแรมชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระ สำหรับผู้พิการและครอบครัวผู้พิการแบบครบวงจรและยั่งยืนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม่ ,เชียงราย ,ลำพูน,แพร่ ,น่าน ,ลำปาง ,แม่ฮ่องสอน และ พะเยา โดยมีประธานมูลนิธิเพื่อคนพิการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ที่ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค อย่างเท่าเทียมของคนพิการ ภายใต้ความคิด”ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ในการพัฒนาประเทศไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของสังคม จึงได้มอบหมายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้มีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เท่าเทียมกันในสังคม

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ มีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ในเรื่องของการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และการกู้ยืมเงินกอทุนฯเพื่อประกอบอาชีพทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ โดยมีศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและอาชีพคนพิการทั่วประเทศ 12 แห่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับคนพิการที่มีความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการในระดับพื้นที่

สำหรับโครงการฝึกอาชีพอิสระสำหรับคนพิการและครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้ผู้พิการและครอบครัวที่ยังไม่มีงานทำ ได้ฝึกการประกอบอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมมีรายได้รายวันใช้เวลาน้อย ใช้พื้นที่น้อย ลงทุนต่ำ รายได้ดี และคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในชีวิตจริง ซึ่งมูลนิธิเพื่อคนพิการได้รวมกับภาคีองค์กรคนพิการในระดับชาติ เร่งทำความเข้าใจกับสถานประกอบการ เพื่อขอให้จัดสรรเงินมาช่วยเหลือคนพิการประกอบอาชีพตามมาตรา 35 เช่น จัดชื้ออุปกรณ์ฝึกอาชีพ จัดฝึกอบรม ซึ่งคาดว่าในปี 2562 น่าจะได้รับสนับสนุนจากสถานประกอบการมากขึ้น เพื่อจะนำไปเสริมความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพอิสระของผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 3 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนั้น นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้ให้เกียรติมอบป้ายศูนย์บริการอาชีพอิสระคนพิการและครอบครัว ในระดับพื้นที่จำนวน 12 ศูนย์ มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับสถานประกอบอาชีพ จำนวน 4 แห่ง และมอบวุฒิบัตรให้กับตัวแทนผู้พิการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพอิสระสำหรับผู้พิการและครอบครัว แบบครบวงจรและยั่งยืน

ขอบคุณ… http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/760274

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *