เพื่อเป็นการยกระดับคนพิการให้มีชีวิตดีขึ้น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ( พก.) จึงดำเนินตามนโยบายประชารัฐ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เพื่อให้คนพิการมีความเข็มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง พึ่งพาตัวเองได้

โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหน่วยงานในสังกัด พก. มีบริการให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ขอกู้ยืมเงิน เพื่อเป็นทุนไปประกอบอาชีพ โดยให้วงเงินกู้รายบุคคล รายละ 60,000 บาท หรือ ประสงค์จะขอกู้เกินวงเงินที่กำหนด จะมีการพิจารณาเป็นรายๆ ไป แต่ไม่เกิน 120,000 บาท โดยไม่เสียดอกเบี้ย

ทั้งนี้ คุณสมบัติของคนพิการที่จะขอยื่นกู้เงินจากกองทุนฯ มีดังนี้

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
  2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
  3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
  4. บรรลุนิติภาวะ
  5. มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
  6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมด และเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด
  8. ความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

ซึ่งรายละเอียดในแต่ละข้อนั้น สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) www.dep.go.th พร้อมกด like เพื่อติดตามข่าวสารของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/

 

ขอบคุณ: ขอบคุณ:  เพจ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *