เพิ่ม ขรก.ศูนย์คนไร้ที่พึ่งสกัดทุจริต

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าว ในการเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Flagship “พัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม” และ “พัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล มีผู้บริหารและผู้อำนวยการกลุ่มขึ้นไปสังกัด พม. เข้าร่วมว่า การเปิดตัว 2 Flagship ด้านพัฒนาบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการพัฒนาระบบควบคุมภายในเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล เพื่อขับเคลื่อน พม.ไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์ให้องค์กร พม.มีขีดสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้นรองรับการให้ พม.เป็นผู้นำด้านสังคมทั้งในประเทศไทยและในระดับอาเซียน รวมถึงการดูแลประชาชนให้มีชีวิตดีมีสุข จึงจำเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้นบริหารงานประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย สำหรับการเพิ่มบุคลากรต้องดูสัดส่วนความเหมาะสม ซึ่งจาก

พล.อ.อนันตพรกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ผู้บริหารก็ต้องเข้าใจถึงการควบคุมภายในซึ่งเป็นตัวช่วยที่ทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย สำหรับการเพิ่มบุคลากรต้องดูสัดส่วนความเหมาะสม ซึ่งจากการที่ตนลงพื้นที่พบบางแห่งมีบุคลากรที่ดูแลคนพิการในสัดส่วน 1:25 ซึ่งตามมาตรฐานอยู่ที่ 1:8 ดังนั้น อย่างน้อยควรจะปรับเพิ่มครึ่งหนึ่งเป็น 1:12 หรือ 1:16 ก็ยังดี ซึ่งรวมถึงบุคลากรที่ดูแลผู้สูงอายุก็เช่นกัน จึงอยากให้มีการเพิ่มในจุดนี้ หากไม่สามารถเพิ่มได้ ก็อาจจะให้ภาคเอกชนมาช่วยดูแล ซึ่งก็อาจต้องมีค่าใช้จ่าย ในส่วนของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง อยากจะให้มีบุคลากรที่เป็นข้าราชการในสัดส่วนที่มากกว่าอัตราจ้างครึ่งหนึ่ง เพราะจะมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ที่มีระเบียบรองรับมากมายได้มากกว่า แต่ปัจจุบันมีน้อยมาก 3-4 คน