พมจ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมหลายภาคส่วน ฝึกซ้อมแผนการอพยพและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้พิการ

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2561) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพในสถานการณ์อัคคีภัย ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสําหรับคนพิการ ประจําปี 2561 โดยมีนายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ

นายทรงวิทย์ เชื่อมสกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 กําหนดแนวทางพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติ การลดความเสี่ยงและการฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติสิ้นสุดสําหรับคนพิการและทุกคนในสังคม รวมถึงการประกันภัยสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะคนพิการต้องประสบปัญหาการดํารงชีวิตด้วยความยากลําบาก มักเป็นกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายที่ได้รับการ ช่วยเหลือ สืบเนื่องจากขาดระบบการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพ สําหรับสถานการณ์ภัยพิบัติกับคนพิการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีประเด็นที่ควรเฝ้าระวังคือการดูแลเด็กพิการในสถานการณ์อัคคีภัย โดยเฉพาะเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางแบบไปกลับ นักเรียนส่วนใหญ่พิการทางสติปัญญา ออทิสติกและทางการเคลื่อนไหว ทําให้มีข้อจํากัดด้านความสามารถในการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ยกตัวอย่างกรณีเหตุเพลิงไหม้เรือนนอนสถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านเด็กร่วมใจ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ที่ทําให้มีเด็กเสียชีวิต 17 คน ถือเป็นบทเรียนสําคัญที่ควรตระหนักในการสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการลดความเสี่ยงดังกล่าว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนการอพยพฯ เพื่อทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัยและฝึกซ้อมการอพยพนักเรียนพิการฯ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้และบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายป้องกันภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ โดยได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมแล้วเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และวันนี้จัดให้มีการฝึกซ้อม การอพยพนักเรียนพิการ ผู้ปกครอง และครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน สถานการณ์อัคคีภัย ให้ความร่วมมือจากสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

รองผู้ว่าราชการแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสภาวะสังคมในปัจจุบัน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีอยู่หลาย รูปแบบ คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว สําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความเสี่ยงทั้ง อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประสิทธิภาพระบบการจัดการภายใต้ความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย จึงมีความสําคัญเพื่อลดความสูญเสีย ห้เหลือน้อยที่สุด หากมองภาพรวมการเตรียมความพร้อมคนพิการในสถานการณ์ภัยพิบัติ คือการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการภายใต้ความร่วมมือของท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเฝ้าระวังภัย การเตรียมความพร้อมสําหรับคนพิการและชุมชน อาสาสมัครเตือนภัยพิบัติสําหรับคนพิการ การแจ้งเตือนภัยที่คนพิการสามารถเข้าถึง การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายคนพิการในระยะเร่งด่วน การสนับสนุนให้มีศูนย์พักพิงซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท รวมถึงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังสถานการณ์สิ้นสุดลง

ทั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนักเรียนพิการ จํานวน 247 คน แบ่งเป็นมารับบริการในศูนย์ แบบไป-กลับ จํานวน 88 คน มารับบริการที่หน่วยบริการทั้ง 4 หน่วย จํานวน 58 คน ได้แก่ หน่วยบริการแม่สะ หน่วยบริการปางมะ หน่วยบริการปาย และหน่วยบริการแม่ลาน้อย ส่วนที่เหลือเป็นนักเรียนที่รับบริการที่บ้าน จํานวน 101 คน มีนักเรียนพิการซ้อน ร้อยละ 41.70 บกพร่องทางสติปัญญา ร้อยละ 28.5 บกพร่องทางร่างการ ร้อยละ 20.4 นักเรียนออทิสติก ร้อยละ 4.70 บกพร่องทางการเห็น ร้อยละ 21 บกพร่องทางการได้ยิน ร้อยละ 1.7 และบกพร่องทางการเรียนรู้ การพูดและภาษาร้อยละ 0.4

ขอบคุณ… https://goo.gl/Jjb8Uc

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *