แม่บ้านทอ.นำเครือข่ายลงใต้ มอบรถเข็นช่วยผู้พิการปีที่ 2

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับ ผวจ.ปัตตานีและเครือข่าย จัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ภาคใต้ ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยนายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผวจ. ปัตตานี นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2561” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการนี้ที่ได้ดําเนินการมาเป็นปีที่ 2 โดยครั้งแรกเมื่อปี 2560 ภายใต้แนวคิดของการ การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือ คนพิการในชุมชนจากกลุ่มแกนนํา นิสิตนักศึกษา นําไปสู่การเกิดเยาวชนผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อน สังคม สามารถที่จะเป็นกําลังที่สําคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต และการสร้างโอกาสให้คนพิการสามารถอยู่ในสังคม ได้อย่างทัดเทียมสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากแนวคิดนี้ จึงเป็นที่มาในการดําเนินโครงการต่อเนื่องขึ้น เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยความร่วมมือของชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลักในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ท่ีมีจิตสํานึกและเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการดําเนินโครงการร่วมกัน

“ทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เพียงเปิดใจและให้โอกาส เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะท้อน ของการเปลี่ยนแปลงให้แก่คนพิการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเปิดโอกาส และเปลี่ยนแปลงมุมมองของสังคมไทยต่อคนพิการ เราทุกคนทําได้” นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กล่าว

สำหรับกิจกรรมได้แก่ การมอบรถเข็นและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับคนพิการ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ที่สนับสนุนโครงการให้กับคนพิการ และเครือข่ายที่จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมสร้างความตระหนักและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างส่วนงานและภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการเปิดตัวโครงการประจําปี ที่กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบิน บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายอาสาสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับแกนนํานิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ที่วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิดและความสําคัญของอาสาสมัครผู้ช่วยคนพิการ เป็นการ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่าย และการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ของแต่ละเครือข่ายจะปฏิบัติงานตามแผนงานที่ได้ออกแบบร่วมกันในพื้นที่ของตนเอง โดยลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการ สํารวจความต้องการท่ีจําเป็น ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นรวมถึงประสานงานส่งต่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง

นาวาอากาศเอก หญิง กรนันท์ กล่าวว่า เชื่อว่าจากผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะสร้าง “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการ ที่มาจากกลุ่มแกนนํานักเรียน นิสิตนักศึกษา จิตอาสา ที่สามารถช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเองได้อย่างเป็น รูปธรรม การเกิดขึ้นขององค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่มีความสามารถในการ พัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สําคัญเกิดการสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคธุรกิจ ที่สามารถผลักดันแนวทางนี้ให้เกิดการสร้างกลไกการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเกิดขึ้นของโครงการในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่ เปิดกว้าง และให้โอกาสคนพิการได้ลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเอง พร้อม ๆ กับมีการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ อย่าง จริงจัง อีกทั้ง ยังเป็นโมเดลต้นแบบของการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชน ที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/regional/651691

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *