ศอ.บต. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบสินค้า แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลฯ

ศอ.บต. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบสินค้า แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลฯ หวังสร้างช่องทางการตลาด และปรับรูปแบบสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

ที่ห้องประชุมปาหนัน โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสุทน มานะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดงานการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบสินค้า โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 สงขลา เจ้าหน้าที่จากสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ศอ.บต.)

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตัวแทนผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 50 คน เพื่อเป็นการหาช่องทางการตลาดในการนำสินค้าของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุไปจัดจำหน่าย โดยร่วมจำหน่ายกับโครงการของดีชายแดนใต้ และส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจสามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเพิ่มยอดจำหน่ายได้ในอนาคต

นายสุทน มานะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึง การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบสินค้าว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนในระดับชุมชน ให้สามารถช่วยเหลือ พึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมสุขภาพ สร้างงาน สร้างอาชีพ ตลอดจนสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม ชมรม วิสาหกิจชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถดูแลซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งปันและดำเนินชีวิตแบบองค์รวม ซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า และลดภาวะปัญหาต่าง ๆ ได้

พร้อมกล่าวเสริมอีกว่า จากการรวมกลุ่มที่ผ่านมายังประสบปัญหาในด้านช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่าย รวมถึงการความจำเป็นในการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ และมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถแข่งขันกับสินค้าอื่น ๆ ได้ จึงเชิญวิทยากรที่มีความชำนาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเอง ให้ตรงใจผู้บริโภค และเกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคมในพื้นที่ ต่อไป

ด้าน นายอาหามะ สาเมาะ ตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมกล่าวว่า ที่ผ่านมาการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองเป็นรูปแบบเดิม จึงไม่สามารถขยายตลาดได้กว้างมากนัก ซึ่งการเข้ารับการอบรมครั้งนี้จะนำแนวคิดและวิธีการมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเจาะตลาดลูกค้าที่กว้างขึ้น จึงขอบคุณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของสินค้าและการออกแบบ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ… https://goo.gl/f9YyNK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *