ขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๑  คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑

เพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

ให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลอื่นในสังคม รวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

๑. คุณสมบัติของบุคคลหรือองค์กรที่เข้ารับการคัดเลือก

๑.๑ เป็นบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบสิทธิมนุษยชนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

๑) มีบทบาทเป็นที่ประจักษ์ในการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีความมุ่งมั่นในการทำงาน แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความยากลำบาก ทั้งนี้ การดำเนินการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

๒) มีผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคุณค่าต่อการเสริมสร้างความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลกระทบที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง

ต่อการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งสามารถเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือองค์กรอื่นในสังคม

๓) มีผลการดำเนินงานในการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ชุมชนและสังคม

๔) มีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทต่อการพัฒนาในสังคม

ที่เป็นธรรมและยั่งยืน

๑.๒ เป็นบุคคลหรือองค์กรที่ไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อน

ทั้งนี้ ผู้ไม่มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๑ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒. รางวัลที่ได้รับ

บุคคลและองค์กรที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งรางวัลเป็น ๕ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๑๕ รางวัล ดังนี้

๒.๑ บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๒.๒ เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๒.๓ สื่อมวลชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๒.๔ องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

๒.๕ องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน ๓ รางวัล)

หมายเหตุ “บุคคลทั่วไป” ให้หมายรวมถึง ผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด

“เด็กและเยาวชน” ให้หมายรวมถึง เด็กและเยาวชนที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร สภา สโมสร

“สื่อมวลชน” ให้หมายรวมถึง บุคคล องค์กรสื่อสารมวลชน และสื่อออนไลน์

“องค์กรภาครัฐ” ให้หมายรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ

“องค์กรภาคเอกชน” ให้หมายรวมถึง องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรแรงงาน องค์กรเกษตรกร และกลุ่มภาคประชาชน

ทั้งนี้ รางวัลเปิดกว้างและให้ความสำคัญกับบุคคลและองค์กรทุกกลุ่ม

๓. กำหนดการและวิธีการเสนอชื่อ

๓.๑ รับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๓.๒ จัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

๑) ส่งด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยถือวันที่หน่วยงานลงรับเรื่องเป็นสำคัญ

๒) ส่งทางไปรษณีย์ โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ไปที่สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร

รัฐประศาสนภักดี ชั้น ๖ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๓) ส่งทางอีเมล chamaree@nhrc.or.th ภายในเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๓๑ หรือดูรายละเอียดการเสนอชื่อและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ http://www.nhrc.or.th/

ขอบคุณ: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย(www.tddf.or.th)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *