ลงพื้นที่ดูแลตามกิจกรรมโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด่านซ้าย (พชอ.) โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บานกกจำปา ได้ปฏิบัติงานดังนี้

1.เยี่ยมบ้านผู้ป่วย เพศชาย อายุ 63 ปี บ้านโป่งชี หมู่ที่ 9 ผู้ป่วยประเภทเตียง 3 ส่งต่อ จาก รพร.ด่านซ้าย ADL= 0 คะแนน ผู้ป่วยหลังจากผ่าตัดสมองเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบ แผลกดทับ ใส่สายให้อาหารทางสายยาง และใส่สายสวนปัสสาวะ มีแผลกดทับที่ก้นกบขนาด 6×8 ซ.ม. ทำแผลวันละ 2 ครั้ง วันนี้ตัดเนื้อตายออกแผลแดงดี ดูแลเรื่องการทำกายภาพป้องกันข้อติด ญาติทำกายภาพให้ทุกวัน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมา สามารถกลืนอาหารเหลวได้บ้างไม่สำลัก สื่อสารพอรู้เรื่อง พูดได้ครั้งละ 2-3 คำ

2.เยี่ยมบ้านผู้พิการ เพศชายอายุ 36 ปี ผู้พิการบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุ ADL = 0 คะแนน มีแผลใส่ท่อไว้ที่คอไว้สำหรับดูดเสมหะ ญาติดูแลทำแผลวันละ 1 ครั้ง รับประทานอาหารเหลวทางสายยาง นอนที่นอนไฟฟ้าไม่มีแผลกดทับเปลี่ยนสายให้อาหารทุก 15 วัน ทำกายภาพออกกำลังกายกล้ามเนื้อป้องกันกล้ามเนื้อลีบและข้อติด และ อสม. ช่วยกันดูแลตามกิจกรรมโครงการติดตามเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับปณิธานของชาวด่านซ้ายที่ว่า “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน”ซึ่งอำเภอด่านซ้าย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนและปฏิบัติงานในภารกิจเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ (DHB) ดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยใช้อำเภอเป็นฐานตามแนวคิดที่ว่า “คนในอำเภอเดียวกันจะไม่ทิ้งกัน” ซึ่งดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ว่า “ต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น…เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตนโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็จะดำเนินไปไม่ได้เพราะเหตุว่า…งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน…ฉะนั้น…แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น…แล้วช่วยกันทำ” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้อยู่ข้างหลัง” และเป็นไปตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) “Loei for All” (เลยเมืองของทุกคน) โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วย ผู้พิการ คนด้อยโอกาส คนยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย ซึ่งอำเภอจะไม่ทิ้งกัน “Healthy” (เลยเมืองแห่งสุขภาวะ) และเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอำเภอที่ว่า “เมืองคุณธรรม ประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า ธรรมชาติที่สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และน้อมนำหลักทรงงานโครงการพระราชดำริดำรงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ขอบคุณ… https://goo.gl/wsRtjF

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *