พก.ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมจ้างงานคนพิการ

พก.ชื่นชมหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ พร้อมผลักดันจ้างงานคนพิการต่อเนื่องตามเป้าหมาย 12,500 คน ภายในปี 2561

รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม โดยเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคง ให้กับประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind) โดยมอบหมายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิในการทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจ ให้แก่คนพิการ ตามกลไกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐในทุกด้าน รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 33 ที่กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยสถานประกอบการที่มีจำนวนลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 มาตรา 34 การส่งเงินเข้ากองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ แทนการจ้างงาน และมาตรา 35 การให้สัมปทานหรือการจัดพื้นที่สำหรับให้คนพิการจำหน่ายสินค้าหรือบริการต่างๆ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันสถานประกอบการภาคเอกชน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการส่งเสริมสนับสนุน คนพิการเข้าทำงานเป็นจำนวนมาก หรือคิดเป็น 100% ขณะที่หน่วยงานของรัฐ มีสัดส่วนการรับคนพิการเข้าทำงาน ตามมาตรา 33 (จ้างคนพิการ) จำนวน 6,470 คน คิดเป็นร้อยละ 51.76 , มาตรา 35 (จัดให้มีสัมปทาน) จำนวน 2,462 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 รวมจำนวนทั้งสิ้น 8,932 คน คิดเป็นร้อยละ 71.46 และต้องจ้างงานเพิ่ม จำนวน 3,568 คน คิดเป็นร้อยละ 28.54 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ โดยกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พก.) ยกตัวอย่างเช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีการจ้างงานคนพิการเข้าทำงานแล้ว จำนวน 7 คน ซึ่งแบ่งแยกหน้าที่ปฎิบัติงานไปตามความถนัดของตนเอง โดยเฉพาะด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสาระสนเทศ ที่คนพิการสามารถทำได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันการจ้างงานคนพิการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ โดยกำชับให้ดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 12,500 คน ภายในปี 2561 พร้อมขอเชิญชวนให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันให้โอกาส ให้เกียรติ และให้กำลังใจคนพิการ โดยการสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป มาร่วมกัน “เปลี่ยนภาระเป็นพลัง” กัน

 

ขอบคุณ… https://www.dailynews.co.th/regional/643391

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *