กทม.เชิดชูคนพิการตัวอย่าง มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร” และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2564 โดยมี นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม คณะผู้บริหารเขต นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมคนพิการทั้ง 7 ประเภท คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องราชาบอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดงานเชิดชูเกียรติ “วันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสนับสนุนกลไกการพิทักษ์ และปกป้องคุ้มครองคนพิการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอันเป็นสาธารณะอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการ และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” จากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานครให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมทั่วไป โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คนพิการตัวอย่างจากสำนักงานเขต 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 500 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 530 คน

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2564 จำนวน 50 คน การแสดงนิทรรศการการจ้างงานคนพิการของกรุงเทพมหานครและนิทรรศการคนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรด้านคนพิการ การออกบูธให้คำปรึกษาเรื่องการจ้างงานคนพิการ โดยกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน การออกบูธให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาของคนพิการ โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ การแสดงความสามารถของคนพิการ โดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มูลนิธิออทิสติกไทย และโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักงานเขต 50 เขต กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรด้านคนพิการ

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อให้ความสำคัญกับคนพิการ โดยมุ่งเน้นให้คนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและคุ้มครองบนพื้นฐานสิทธิอย่างเท่าเทียมและเป็นรูปธรรม ซึ่งในปี 2564 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลักในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการไว้ว่า “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงสิทธิโดยสะดวกถ้วนหน้า สู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการในการป้องกัน พัฒนา และฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม กรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพในทุกด้านไปพร้อมกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

โดยมีการจ้างงานคนพิการในสำนักงานเขต เขตละ 2 คน และในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และให้คนพิการเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรคนพิการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ 2 แห่ง ที่เขตหนองจอก และเขตทุ่งครุ เพื่อใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนพิการในการเตรียมความพร้อม การพัฒนาและฝึกฝนทักษะสายงานอาชีพต่าง ๆ ตามความถนัดสำหรับคนพิการ และให้เป็นตามความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งมีการสร้างอาชีพอิสระ เพื่อรองรับอาชีพในยุคดิจิทัล เช่น การจัดทำหลักสูตรการขายบน platform การขายออนไลน์ เป็นต้น โอกาสนี้ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ “คนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร” ประจำปี 2564 ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณทุกท่าน ขอเป็นกำลังใจให้คนพิการทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิต มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://thaitabloid.com/archives/104306

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *