มทร.พระนคร เปิดรับ น.ศ.พิการเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี 2565

ดร.ณัฐพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาแก่คนพิการที่มีความสามารถในการเรียนรู้ ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สำหรับนักศึกษาพิการ) ประเภทโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 44 คน  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2564  ซึ่งจะรับศึกษาต่อใน 7 คณะ  ได้แก่

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล  สาขาวิชาอุตสาหการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยินที่สามารถโต้ตอบได้ และใส่เครื่องช่วยฟัง   คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการบกพร่องทางการได้ยิน            ที่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน สาขาวิชาการตลาด ผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

ดร.ณัฐพล รัชสิริวัชรบุล กล่าวว่า นอกจากนี้ยังเปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ และบกพร่องทางการมองเห็น (ตาบอดสี)  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (แขน ขา) หรือสุขภาพ  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น  สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ออกแบบแฟชั่น /ออกแบบผลิตภัณฑ์)  ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ตาไม่บอดสี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้สมัครต้องเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ทางการศึกษาสำหรับผู้พิการอย่างเหมาะสมเพียงพอ และสอดคล้องกับความจำเป็นพิเศษของนักศึกษาพิการแต่ละประเภทความพิการ โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางการศึกษา แนะแนวการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษาพิการ พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากรปฎิบัติงานที่มีทักษะพื้นฐานในการให้บริการสนับสนุนคนพิการในสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ที่มีทักษะพื้นฐานในการให้บริการสนับสนุนคนพิการของมหาวิทยาลัย ที่สอนนักศึกษาพิการได้รับการส่งเสริมรวมทั้งพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้การศึกษาต่อเนื่อง และทักษะในการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการอย่างเหมาะสมด้วย” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว

ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th ตลอด 24 ชั่วโมง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 22 ธันวาคม 2564  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร โทรศัพท์ 0 2665 3777 ต่อ 6636และ 6305 6307 

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://bangkok-today.com/%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%99-%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%81/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *