3 รัฐมนตรี ศธ.เตรียมแถลงงานขับเคลื่อนการศึกษาเด็กพิการ-ด้อยโอกาส

3 รัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมแถลงผลงานขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษ แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส วันที่ 27 ต.ค.นี้

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ (ฝ่ายการเมือง) และโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เปิดเผยว่า การศึกษาพิเศษถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีคุณภาพ ซึ่งการจะขับเคลื่อนการศึกษาพิเศษให้บรรลุถึงเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่จะให้คนพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพนั้น จำเป็นจะต้องประสานและอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของทุกภาคส่วน

กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การนำของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการการะรทรวงศึกษาธิการ และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาพิเศษ และมีนโยบายการเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จะเห็นได้จากนโยบายที่แต่ละท่านมอบให้กับหน่วยงานในกำกับ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน หรือความเป็นอยู่

ทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กพิเศษทุกคน สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ โดยตลอดระยะเวลา 4 เดือน ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาดำรงตำแหน่งได้ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาพิเศษภายใต้ภารกิจ Quick Win 4 ซึ่งจะแถลงภารกิจในการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส ภายใต้แนวคิด “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง” ในวันที่ 27 ตุลาคมนี้

ด้านนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีวิสัยทัศน์ในการให้คนพิการและเด็กด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้พันธกิจ 5 ประการที่สำคัญคือ

1.เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค ด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย

2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

3.พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและศาสตร์เฉพาะทา

4.พัฒนาระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน

5.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ที่ผ่านมาสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้รับมอบ และขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส เรื่องของการพัฒนาคุณภาพ เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งได้นำนโยบายที่ได้รับมอบมาสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม

โดยในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00-10.30 น.จะมีการแถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาส 4 ภารกิจหลัก ภายใต้แนวทาง “การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง” นำโดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับนโยบายสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกำกับนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะมาร่วมกันพัฒนาการศึกษาพิเศษให้ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคใหม่ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน และมีเป้าหมายที่สำคัญคือสร้างอนาคตให้เด็กทุกคน

ทั้งนี้ สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถใช้โทรสายด่วน 1479 คนพิการประชารัฐ ที่ให้บริการตลอด 24 ชม. หรือรายละเอียดที่ www.1479hotline.org เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนพิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางละมุง ชื่อบัญชี มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เลขที่บัญชี : 342-3-04066-0 นำใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทร. 0-2572-4042 ต่อ 8100 มือถือ 09-9394-4795

ขอขอบคุณข่าวสารจาก https://www.prachachat.net/education/news-786033

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *