พมจ.น่าน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3

วันนี้ (20 เมษายน 2561) ที่ห้องประชุมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรคนพิการ ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง แม่จริม สันติสุข และภูเพียง รวมทั้งสิ้น 110 คน เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการดำเนินงานการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านในครั้งนี้

ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 และมาตรา 20/4 กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ. ศ. 2556 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ได้กำหนดศูนย์บริการคนพิการไว้ 2 ประเภท คือ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษา หรือให้บริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้คนพิการ

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่วนราชการ ท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง ซึ่งจังหวัดน่านมีศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดเมื่อปี 2558 จัดตั้งโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การดำเนินของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดน่าน ซึ่งมีอยู่ 11 แห่ง ได้แก่ อบต.แม่สา,เทศบาลตำบลดู่ใต้,เทศบาลตำบลพระบาทเชียงคาน,อบต.ป่าแลวหลวง,อบต.ศรีภูมิ,อบต.ไชยสถาน,อบต.ยาบหัวนา,อบต.และ,เทศบาลตำบลศิลาแลง,เทศบาลเมืองน่าน และศูนย์บริการคนพิการสมาคมคนพิการอำเภอนาหมื่น และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์อีก 3 แห่ง ได้แก่ อบต.ทุ่งช้าง,อบต.ปอน และอบต.เมืองจัง

โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านได้จัดประชุมเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงแรมฮักปัวโฮเทล อำเภอปัว และรุ่นที่ 3 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป แนวทางการใช้งบประมาณของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สิทธิของคนพิการ การตั้งองค์กรมาตรฐาน และการจัดทำมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมทั้งมอบเก้าอี้สุขาแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อดำเนินจัดสรรแก่ผู้พิการในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองต่อไป

 

ขอบคุณ… https://goo.gl/Cj7pqk

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *