จังหวัดหนองคาย ขับเคลื่อนอาสาพัฒนาสังคม

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขับเคลื่อนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ให้มีความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ

 

วันนี้ 14 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1 พร้อมบรรยายและให้แนวทางในการปฏิบัติของอาสาสมัครฯ

 

นางบุญรดา ทัพมงคล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มาตรา 20 ได้กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นใด ทั้งในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ตลอดจนการเข้าถึงนโยบายแผนงานโครงการข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และเบี้ยความพิการ ประกอบกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ. ศ.2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

 

ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนให้คนพิการสามารถข้าถึงสิทธิ และสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ. ศ.2560 – 2564 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ ยกระดับความรู้ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการดูแลคนพิการ และเสริมสร้างเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเครือข่ายชุมชน อันจะนำไปสู่การลดการพึ่งพิงระบบสถาบัน และสถานสงเคราะห์ต่อไป โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201214165412303

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *