จัดหางานยะลา 35 มอบจักรเย็บผ้าพร้อมอุปกรณ์ตัดเย็บแก่คนพิการผู้ดูแลคนพิการ ตามมาตรา 35

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และ บริษัท วี.ที.การ์เมนท์ จำกัด มอบจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บ ให้แก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยะลา ที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ประจำปี 2564 จำนวน 8 คน ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา

 

ทั้งนี้ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยะลา ได้ยื่นขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 ประเภทการขอใช้สิทธิด้านการให้ความช่วยเหลืออื่นใด ซึ่งบริษัท วี.ที.การ์เมนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 602/50 ตำบล/แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ใช้สิทธิประเภทด้านการให้ความช่วยเหลืออื่นใด โดยการสนับสนุนจักรเย็บผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บแก่คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการจังหวัดยะลาจำนวน 8 ราย

 

สำหรับสิ่งของที่ได้รับความช่วยเหลือ ประกอบด้วย จักรเข็มเดี่ยว จักรพ้ง  ผ้า ด้าย รวมมูลค่า 119,900 บาท

 

นายภูธราช มณีรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดยะลา  กล่าวว่า กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยเปิดโอกาสให้คนพิการที่ยังไม่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานตามมาตรา 33 พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากไม่พร้อมทำงานในสถานประกอบการ หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถขอขึ้นทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรา 35 เพื่อรับสัมปทานพื้นที่ทำกิน พื้นที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ รับงานจ้างเหมาบริการ ฝึกงาน ฯลฯ ได้ที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งรับเรื่องจากนายจ้าง/สถานประกอบการ ในการให้สิทธิคนพิการตามมาตรา 35 สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ธันวาคม 2563

 

การให้สิทธิตามมาตรา 35 โดยระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข สามารถเลือกดำเนินการได้ 7 วิธี คือ

 

1. การให้สัมปทาน

2. จัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ

3. จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ

4. ฝึกงาน

5. จัดให้มีอุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก

6. ล่ามภาษามือ และ

7. ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ

 

หลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรา 35 มูลค่าต้องไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด การทำสัญญาของทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พุทธศักราช 2528 และรายชื่อคนพิการที่ขอใช้สิทธิต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน หากคนพิการเสียชีวิต สิทธินั้นถือเป็นการสิ้นสุด

 

ภารกิจของกรมการจัดหางานที่เกี่ยวกับคนพิการ คือ การให้บริการจัดหางานแก่คนพิการ รับแจ้งการขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 จากสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ พิจารณาคำขอและตรวจสอบหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด (มูลค่า สิทธิประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย) ซึ่งสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา 35 ได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201202095638376

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *