รองผู้ว่าฯยะลา ประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา

logomain

 

วานนี้ (25 พย.63) ที่ห้องประชุมศรียะลาอาคารสาม ชั้นสาม ศาลากลางจังหวัดยะลา นายวรเชษฐ พรมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่จังหวัดยะลา  โดยมีส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน และท้องถิ่นเข้าร่วม

 

โดยการประชุมครั้งนี้  สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561- 2580 มุ่งเน้นให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ 6 ด้าน ประกอบด้วยความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม ความหลากหลายทางชีวภาพคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ ดังนั้นเพื่อเป็นการดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  สร้างความมั่นคงความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหลายด้านให้สามารถพึ่งตนเองได้

 

ทั้งนี้ ได้กำหนดดำเนินโครงการคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อบูรณาการภารกิจของส่วนราชการระบบข้อมูลแผนและงบประมาณ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนมุ่งเน้นไปที่ครัวเรือนยากจน กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ คนชายขอบ คนเร่ร่อน ฯลฯ และหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายโดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบคนชี้เป้า  (Thai people and analytics platform :TPMAP) เพื่อดำเนินการค้นหาคัดกรองครัวเรือนยากจน และการออกรายงานการติดตามการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนตกเกณฑ์ที่อยู่ในระบบTPMAP Logbook ทั้ง 5 มิติได้แก่มิติที่ 1 ด้านสุขภาพ  มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่  มิติที่ 3 ด้านการศึกษา  มิติที่ 4 ด้านรายได้  และมิติที่ 5 ด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201125131503215

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *