เปิดตัวยานยนต์สำหรับคนพิการ

พม. จับมือภาคีเครือข่ายจัดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม” พร้อมเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ

วันนี้ (29 มี.ค.61) เวลา 13.30 น. พล.อ.สุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” พร้อมชมการสาธิตการใช้รถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการและนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ หน้าศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร บ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มคนพิการในการได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพื่อมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก อันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานและเครื่องหมายแสดงความเท่าเทียมของสังคม จึงมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดำเนินโครงการออกแบบและผลิตรถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่มิเตอร์) สำหรับคนพิการระยะที่ 2 และโครงการนวัตกรรมยานพาหนะระยะที่ 2 สำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย โดยออกแบบ พัฒนา และผลิตรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ ซึ่งในวันนี้ ได้กำหนดจัดพิธีเปิดงาน “ยานยนต์เพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม (Friendly taxi for all)” เพื่อนำเสนอและแสดงนวัตกรรมสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมให้สามารถดำรงชีวิต เดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรค รวมทั้งการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป สอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

ขณะเดียวกันยังเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ผลิต (ภาคธุรกิจ) ที่มีความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรถแท็กซี่ เพื่อเพิ่มจำนวนรถแท็กซี่คนพิการและยังเป็นการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการให้บริการรถสาธารณะที่เอื้อต่อคนพิการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ฯลฯ ทั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางการให้บริการรถแท็กซี่ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญขอใช้บริการของคนพิการในการเดินทางไปโรงพยาบาลเป็นลำดับแรก โดยคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถติดต่อจองรถแท็กซี่ฯ ได้ที่สายด่วน 1479 หรือติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร 0-2354-3388 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ที่จะประสานงานส่งต่อข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการได้อย่างเต็มที่

สำหรับงานวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1. การเปิดตัวยานยนต์เพื่อคนพิการ ได้แก่ รถแท็กซี่ต้นแบบสำหรับคนพิการ และรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้งาน 2.นิทรรศการแสดงนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การคนพิการ และ 3.การเปิดจองรถยนต์สามล้อสำหรับคนพิการ

 

“ตนขอขอบคุณสถาบันการศึกษา องค์กรภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคธุรกิจ ที่มีส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการจัดงานวันนี้ เพื่อร่วมกันแสดงพลังของคนพิการ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานมีความยินดีในความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการและทุกคนในสังคม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิต ด้วยการเดินทางได้อย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งให้คนพิการมีสิทธิได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะได้อย่างเหมาะสมต่อไป” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวในตอนท้าย

 

ขอบคุณ… http://www.tnnthailand.com/news_detail.php?id=164064&t=news

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *