ผู้ว่าฯ ชุมพรลงพื้นที่อำเภอเมือง มอบ 5 นโยบายเร่งด่วนพัฒนาชุมพรไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ระดับจังหวัด รวมทั้งผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่อำเภอเมือง โดยมี นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กำหนดการลงพื้นที่ เพื่อนำนโยบายและวาระเร่งด่วนลงสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอและท้องถิ่น ทุกอำเภอ พร้อมรับฟังสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนชาวชุมพร นอกจากนี้ยังได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เริ่มจาก อำเภอทุ่งตะโก วันที่ 21 ตุลาคม 2563, อำเภอท่าแซะ วันที่ 27 ตุลาคม 2563, อำเภอละแม วันที่ 28 ตุลาคม 2563, อำเภอสวี วันที่ 30 ตุลาคม 2563, อำเภอหลังสวน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563, อำเภอพะโต๊ะ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563, อำเภอปะทิว วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 และวันนี้ที่ อำเภอเมืองชุมพร

 

ซึ่งนโยบายสำคัญของ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชุมพรให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย 5 ข้อหลัก ได้แก่ 1. การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ 2. การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจหลังโควิด-19, 3. การเพิ่ม GPP จังหวัดชุมพร เป็น 1 แสนล้าน 4. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและช่วยเหลือผู้ถูกทอดทิ้ง “ต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินชุมพร” 5. การเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้จังหวัดชุมพรเป็นเมืองที่ดี เศรษฐกิจดี สังคมไม่มีปัญหา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ได้กล่าวถึงนโยบาย “ต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้ง ในแผ่นดินชุมพร” ว่า “เราจะไม่ยอมให้มีใคร ที่มีความยากลำบาก และไม่ได้รับการดูแล หลายๆ คนก็ได้เบี้ยยังชีพคนชรา และเบี้ยยังชีพคนพิการ แต่บางคนที่ ไม่มีทะเบียนบ้าน ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร ซึ่งตอนนี้ทุกฝ่ายก็ได้รวมกันเป็นทีมชุมพร ช่วยกันสำรวจ ตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือตามข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้ชาวชุมพรทุกคนได้รับสิทธิ์ในฐานะที่เป็นคนไทย ได้รับสิทธิตามสวัสดิการที่รัฐบาลจัดให้ นอกจากนั้นเราก็จะดูแลเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข มีความเข้มแข็ง อยู่ได้ตามอัตภาพไม่ทอดทิ้งกัน ซึ่งเราก็ขอความร่วมมือในระดับพื้นที่ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ได้ช่วยดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับนายอำเภอทุกพื้นที่ด้วยครับ”

 

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้มาร่วมเป็นทีมชุมพร ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมพร ทั้ง สนง.พมจ.ชุมพร ที่ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ชุดยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน 2000 บาท, สนง.ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมค้นหากลุ่มเปราะบาง ร่วมสำรวจและส่งเสริมช่วยเหลือ, สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร สนับสนุนการสร้างความมั่นคงอาชีพในระยะยาว ส่งเจ้าหน้าที่ลงดูแลครัวเรือน, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนแหล่งอาหารเสริมรายได้-เลี้ยงไก่, สนง.ประมงจังหวัดชุมพร ส่งเสริมแหล่งอาหารและรายได้-เลี้ยงปลา, สนง.แรงงานจังหวัดชุมพร ส่งเสริมอาชีพ อบรมอาชีพระยะสั้น แก่ลูกหลานกลุ่มเปราะบาง, สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร ช่วยปรับปรุงดินและน้ำเพื่อการเพาะปลูก, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ส่งเสริมการดูแลครัวเรือนเพื่อการเกษตรครบวงจรทั้งในระยะสั้นและยาว การเพิ่มผลผลิตปาล์มคุณภาพ, ตำรวจชุมพร เป็นกำลังหลักในการดูแลยาเสพติด มาตรการดูแลการตัดปาล์มคุณภาพ, สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จัดทีมแพทย์ พยาบาล และ อสม. ทุกพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง, บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ดูแลกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อน กรณีเด็กในความดูแลมีปัญหาที่ต้องขอความช่วยเหลือ, องค์การบริการส่วนจังหวัดชุมพร ดูแลสนับสนุนการอำนวยความสะดวกของประชาชน นอกเหนือจากหน่วยงานในท้องถิ่นท้องที่ ที่เป็นภาพรวม, นายอำเภอ ทุกอำเภอ ที่อำนวยความสะดวกการจัดประชุม ค้นหาผู้เปราะบางเดือดร้อนในพื้นที่, ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดชุมพร บริหารจัดการ การลงพื้นที่ ตามวาระที่กำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเบื้องต้น ร่วมขับเคลื่อนโยบายทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยหลักในการดูแลขับเคลื่อนทุกมาตรการ

 

 

logomain

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201105205608577

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *