ศอ.บต.ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้านการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จชต.

 

วานนี้ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลและพัฒนากรในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาตำบล จำนวน 282 ตำบล ประกอบด้วย การจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ตามแนวทางแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2562-2565 โดยกรอบแผนงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบด้วย ตำบลมั่นคง โดยมีกรอบแนวทางคือ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบล และด้านการสร้างความสามัคคีปรองดอง ตำบลมั่งคั่ง โดยมีกรอบแนวทางคือ ด้านการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ในตำบล ด้านการส่งเสริมเกษตรผสมผสาน วิสาหกิจชุมชน OTOP SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ด้านการช่วยเหลือดูแลกลุ่มคนเปราะบาง เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กกำพร้า ผู้ป่วยติดเตียง คนตกเกณฑ์ จปฐ. ด้านการสนับสนุน รพ.สต.ประจำตำบล ด้านการส่งเสริมโรงเรียนในตำบล ด้านการส่งเสริม 1 กีฬา โดดเด่นในตำบล ด้านการส่งเสริมจุดเด่น (Land mark) ในตำบล และด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และตำบลยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางคือ ด้านการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและความจำเป็นพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต และกลไกขับเคลื่อน ศปก.อ./สภาสันติสุขตำบล

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ความมั่นคง และการบริหารในการพัฒนาพื้นที่ จชต. ให้มากที่สุด

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201102132021279

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *