เทศบาลเมืองหนองคาย เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชน หวังเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตามระเบียบของทางราชการ

 

ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายวีระชัยโชค มงคลภูมิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี 2564 โดยมี นายสุเทพ อินทะชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย (สท.) และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เข้าร่วมพิธี

 

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประธานกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 150 คน มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครให้สามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง และเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ให้มีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ทำให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นการอำนวยความสะดวก ส่งเสริมให้มีการบริการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG201021194056341

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *