ประกาศรับสมาชิกวิสามัญสมาคมสภาคนพิการ

ประกาศสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอเชิญชวนให้องค์กรด้านคนพิการสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้อบังคับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 ในข้อ 7 ได้กำหนดให้สมาคมสภาคนพิการฯ มีสมาชิกวิสามัญ ได้แก่ องค์กรด้านคนพิการ กล่าวคือ องค์กรของคนพิการ และองค์กรเพื่อคนพิการ โดยในข้อบังคับสมาคมสภาคนพิการฯ ในข้อ 9.3 กำหนดให้องค์กรด้านคนพิการที่มีความประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภา
คนพิการฯ จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

  1. องค์กรด้านคนพิการของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
    คนพิการ กล่าวคือ องค์กรด้านคนพิการจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ. 2552
  2. ในกรณีที่เป็นองค์กรของคนพิการต้องได้รับการรับรองจากองค์การคนพิการแต่ละประเภทอย่างน้อยหนึ่งองค์การซึ่งต้องเป็นองค์การคนพิการประเภทเดียวกัน ส่วนในกรณีที่เป็นองค์กรเพื่อคนพิการต้องได้รับการรับรองจากองค์การคนพิการแต่ละประเภทองค์การใดองค์การหนึ่งซึ่งต้องเป็นความพิการประเภทเดียวกันกับคนพิการกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการจากองค์กรเพื่อคนพิการนั้น
  3. องค์กรด้านคนพิการของท่านได้รับการรับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรประสานงานระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบายด้านคนพิการ ประกอบด้วยสมาชิกสามัญถาวรซึ่งเป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภท ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนให้องค์กรด้านคนพิการที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบตามที่ได้กำหนดในข้างต้น สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากองค์กรด้านคนพิการใดประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยสามารถกรอกรายละเอียดตาม “ใบสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญ” และติดต่อมาได้ที่

โทร: 02-3544260 โทรสาร: 02-3544261 อีเมล์: disabilitiesth@gmail.com

กรอกใบสมัครสมาชิกวิสามัญของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
สามารถคลิ๊กดาวโหลดได้ที่นี้
https://drive.google.com/open?id=1DxqksDOXWCMpvE6JUnJBBJlB95PBb3J9

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *