พก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

 

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พก. โดยกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขและปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ตามมาตรา 8(1)(4)(5)(6)(7)(8)และ(9) ครั้งที่ 61-5/2563 โดยมีประเด็นการประชุมหารือเกี่ยวกับการทบทวนข้อกำหนดลิฟต์คนพิการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการฯ และสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ต่อ(ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….และ (ร่าง) มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมของอาคารที่คนพิการ ผู้สูงอายุและทุกคนสามารถเข้าถึงได้

 

 

ขอขอบคุณ   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *